4,5 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2
19
fot. WFOŚiGW w Katowicach

W dniu 22 marca Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach zatwierdziła wniosek o udzieleniu promesy dofinansowania Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa śląskiego na kwotę 4,5 mln zł. Promesa ta zostanie przekształcona w ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadania pn. „Zakup dla ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego sprzętu i wyposażenia pożarniczego do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych, pożarów lasów i innych zagrożeń środowiska” po udokumentowaniu przez OW ZOSP RP woj. śląskiego pozostałych źródeł finansowania.

Planowany koszt całkowity zadania to ponad 13,5 mln zł, a środki WFOŚiGW w Katowicach mają stanowić ok. 33%. W ramach zadania przewidziano zakupy w 2016 r. sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym m.in. 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwolą na skuteczniejszą i bardziej efektywną walkę z zagrożeniami, jakie powstają w trakcie klęsk żywiołowych, wypadków czy poważnych awarii oraz likwidację ich skutków.

W latach 2011-2015 WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył łącznie na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia dla strażaków-ochotników kwotę prawie 17 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie m.in. zakupu 91 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

/ic/