Edukacja – to staje się nudne

184
23

Edukacja ma za sobą kilka burzliwych lat, które przyniosły chaos, brak dopracowanych programów nauczania po likwidacji szkół gimnazjalnych, „podwójny rocznik”, niespójność programową, kryzys kształcenia zawodowego, strajki oraz ogromny eksperyment nauczania zdalnego spowodowany „covidem”.

Podziękowania w Dniu Edukacji Narodowej

– To państwo decydują o tym, jakie będą przyszłe pokolenia Polaków – powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, życząc nauczycielom zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy. – To państwo decydują o tym, jakie będą przyszłe pokolenia Polaków. Uczycie ich nie tylko i wyłącznie poznawać świat, ale przygotowujecie do świata wartości tak, aby byli dobrymi ludźmi, dobrymi obywatelami – mówił minister.

– To dzięki waszej codziennej pracy w warunkach całkowicie niestandardowych, zaskakujących, czasami wręcz absurdalnych, dzieci wciąż czują się bezpiecznie, czują, że są potrzebne i ważne, że nauka ma sens – napisał do nauczycieli Mikołaj Pawlak, Rzecznik praw dziecka. Z tak wielką nadzieją i zaufaniem obserwuję Waszą codzienną walkę o zachowanie normalności. Wasze starania, by dzieci i młodzież, mimo maseczek, płynów odkażających, konieczności zachowania odstępów, mnóstwa nowych zakazów i nakazów, miały choć w szkolnej klasie namiastkę dawnego życia – napisał rzecznik.

Edukacja przez całe życie

Efektem wielopłaszczyznowych zmian zachodzących we współczesnym świecie jest ewolucja społeczeństwa wiedzy w kierunku społeczeństwa uczącego się. Permanentna edukacja stała się integralną składową życia, warunkiem niezbędnym do właściwego funkcjonowania w otaczającym świecie, szczególnie na rynku pracy.

Szczególnego wymiaru w świecie dynamicznych zmian nabiera edukacja permanentna, analizowana z jednej strony w jej relacji do potrzeb i aspiracji edukacyjnych jednostek, z drugiej zaś w relacji do potrzeb gospodarki… – czytamy w opublikowanym artykule pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Grażyny Maniak.

Komisja Europejska formułuje w taki sposób definicję lifelong learning (LLL): „wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem”.

Sprostanie wymogom edukacji całożyciowej określa kierunek przemian w obszarze edukacji, które zachodzą w ostatnich latach w szkolnictwie powszechnym, zawodowym i wyższym w krajach Europy, w tym w Polsce.

Edukacja wg Programu Wspierania Przedsiębiorczości

W Raporcie Miasta Racibórz z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w 2019 roku aż 24 strony (ponad połowa) poświęcono edukacji, przedsiębiorczości oraz działaniom na rzecz wsparcia rynku pracy. Konsultacyjna Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Racibórz, w dniu 7.10. podjęła się próby zaopiniowania zapisów Raportu w odniesieniu do Programu, w którym czytamy m.in.:

– Rozwój przedsiębiorczości i wspieranie lokalnego rynku pracy, w tym: wielopłaszczyznowa informacja i komunikacja w obszarze lokalnego rynku pracy; kreowanie i efektywna współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu, podmiotami rynku pracy; aktywne działania stymulujące rozwój przedsiębiorczości.

– Edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy, w tym: promocja i edukacja w obszarze przedsiębiorczości poprzez realizację projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży; współpraca strategiczna z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w zakresie oferty edukacyjnej oraz analizy lokalnego rynku pracy; realizacja idei uczenia się przez całe życie oraz stwarzanie możliwości elastycznej zmiany profilu kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Szczytne cele a praktyka

Przebieg posiedzenia Konsultacyjnej Rady Gospodarczej mógł wywołać jednak mieszane uczucia i niemały dyskomfort wśród obecnych. Z dyskusji wynikało, że wiele zapisów Raportu nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, wiele działań przytoczonych w opracowaniu realizowało nie Miasto a powiat lub urząd pracy; trudno było uzyskać odpowiedzi na pytania o konkretne działania Wydziału Edukacji, współpracy Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, izbą gospodarczą czy cechem rzemiosł. W niemałe zakłopotanie urzędników wprowadziła też wypowiedź rektora PWSZ, który zapytany o, wymienioną w dokumencie, współpracę zainicjowaną w poprzednich latach pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a Urzędem Miasta Racibórz oraz o powstałym Centrum Biznesu Innowacji i Nowoczesnych Technologii (które miało na celu efektywne pogłębienie wzajemnych relacji pomiędzy nauką, biznesem a miastem), odparł krótko – taka współpraca nie istnieje.

Kwintesencją zaś był komentarz członka Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, który po kilku minutach omawiania Raportu Miasta w zakresie edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i ryku pracy skwitował: – to staje się nudne (autor komentarza nota bene jest wykładowcą akademickim).

Trudno wymyślić lepszą puentę: Uczymy się całe życie.

I