Edukacja kompetencji – edukacją przyszłości

23
78

PWSZ i RIG postawiły pierwszy krok w kierunku zmian kształcenia kadr.

– O tym, że w Polsce trzeba podnosić kompetencje pracownicze (i obywateli w ogóle) wiemy coraz powszechniej. Trzeba jednak nauczyć się te kompetencje wyłuskiwać, właściwie zdiagnozować i nazwać. O tym mówi się na całym świecie. Jest to też jeden z priorytetów polityki unijnej i to musi przekładać się na naszą krajową politykę edukacyjną – mówiła Katarzyna Trawińska – Konador z Instytutu Badań Edukacyjnych, podczas Kongresu MŚP w Katowicach (16-18.10.) podczas panelu „Jak skutecznie monitorować politykę edukacyjną?”

Jednym z priorytetów krajowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który pozwala definiować i rozwijać wartościowe kwalifikacje, które nie tylko są świadomą wartością każdego człowieka ale też umożliwiają dopasowanie się do wymogów rynku pracy. Warto przypomnieć, że kompetencje nabywamy nie tylko w procesie szkolnej edukacji ale przede wszystkim podczas takich form jak zajęcia pozalekcyjne, praca, podróże, aktywność społeczna itp. Każde doświadczenie nas kształci i rozwija kompetencje. ZSK natomiast pozwala je zmierzyć na zunifikowanej skali.

Prof. Eugenia Rostańska (Wyższa Szkoła Biznesu, Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Zawodowego RIG w Katowicach) – moderując wspomniany panel dyskusyjny dodała, że są plany opracowania indywidulanego dla województwa śląskiego  Systemu Orientacji Zawodowej opartego na przekazywaniu informacji (dotyczących rozwoju osobistego, przyszłości, kompetencji, dostępnych szkoleń z jakich może korzystać uczeń – niezależnie od systemu kształcenia formalnego) do wszystkich środowisk, w których młody człowiek znajdzie się zanim stanie przed faktem dokonywania wyboru szkoły czy ścieżki zawodowej. Preorientacja zawodowa jest obecnie podstawowym obowiązkiem działania szkoły, zaś wiedza w tym zakresie jaką przekazujemy młodemu człowiekowi musi być rzetelna i aktualna, musi pochodzić z różnych instytucji i przedsiębiorstw.

Wpisując się niejako w tematykę edukacji kompetencyjnej, 8.11.2019 odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu spotkanie z przedstawicielami Raciborskiej Izby Gospodarczej, która aktywnie uczestniczy we wdrażaniu Programu Wsparcia Rynku Pracy w Subregionie Zachodnim. Program jest bodaj pierwszą próbą systemowego uporządkowania procesu kształcenia kompetencyjnego w regionie, zaś obecnie jest szeroko konsultowany w Subregionie Zachodnim w środowiskach szkolnych i biznesowych. Główne założenia oparte są na dialogu pomiędzy środowiskiem edukacyjnym a biznesem, badaniu zmieniającego się rynku pracy, zaś celem jest równoległa edukacja praktyczna i teoretyczna na wszystkich etapach edukacji młodego człowieka i dorosłych.

Rektor PWSZ  Ewa Stachura nie kryła zadowolenia ze spotkania z przedstawicielami RIG, które było pierwszym praktycznym krokiem do połączenia wysiłków na rzecz edukacji kompetencyjnej w podejściu dualnym z lokalnym biznesem. Podczas spotkania omawiano główne założenia Programu Wsparcia Rynku Pracy oraz możliwości włączenia biznesu w proces kształcenia kadr przez uczelnię. Prorektor ds. dydaktyki Jack Pierzchała zaproponował aby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na działające przy uczelni koła naukowe, które mogły by stać się polem doświadczeń dla studentów w korelacji z biznesem.


Ireneusz Burek
Fot. Ireneusz Burek, fot. PWSZ