W blokach startowych

70
76

W długodystansowym, zespołowym biegu liczy się konsekwencja i współpraca. 22 partnerów zadeklarowało współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu.

W symboliczny sposób 10.10 o godz. 10:10 nastąpiło formalne przystąpienie do Projektu Integracji w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko-Śląskim. 22 partnerów zadeklarowało współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na polsko-czeskim pograniczu. W siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Horni Suchej podpisano memorandum o transgranicznej współpracy pomiędzy 12 samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i aglomeracji ostrawsko-karwińskiej oraz 10 organizacjami skupiającymi biznes (cechy i izby gospodarcze).

Celem porozumienia jest stworzenie spójnego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i próba wspólnego rozwiązywania problemów, jakie występują po obu stronach polsko-czeskiej granicy – mówił o tym Ivo Barteček, szef OHK w Karwinie. Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. – dodał, że najważniejsze w rozwoju przedsiębiorczości jest budowanie relacji, które owocują we wszystkich obszarach życia i dają (jak wykazały wieloletnie badania Uniwersytetu w Harvardzie) człowiekowi szczęście.

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Okresní Hospodářska Komora z Karwiny, której członkowie stanęli w obliczu paradoksu. W regionie o najwyższym bezrobociu w Republice Czeskiej nie mogli bowiem znaleźć pracowników do swoich zakładów. Zdiagnozowali też problem braku wystarczającej liczby atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych ludzi, co powodowało wyjazdy poza kraj morawsko-śląski i depopulację tamtejszych miast. W ciągu minionych 30 lat większość miast przemysłowych kraju straciła jedną czwartą mieszkańców. Zrodził się więc pomysł poszukania rozwiązań po stronie polskiej. Naturalnym partnerem dla OHK w Karwinie okazała się Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. Już po pierwszych wspólnych spotkaniach uzgodniono, że problemy Czechów występują również w przygranicznych powiatach Subregionu Zachodniego. To przesądziło o wzajemnej współpracy organizacji, a w maju br. powołano wspólny komitet sterujący – powiedział zebranym Petr Machej.

Warto wspomnieć, iż inicjatywę integracji po stronie biznesu Subregionu Zachodniego kilka miesięcy wcześniej rozpoczęły izby, cechy rzemiosł skupione wokół Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego (porozumienie ośmiu partnerów ŚPG z Raciborza, Wodzisławia Śl., Żor, Radlina w 2011 roku). Już w drugiej połowie 2018 roku wraz z miejskimi inkubatorami przedsiębiorczości wypracowana została formuła współpracy z samorządami przy organizacji śniadań biznesowych w Subregionie Zachodnim. Zaś z początkiem roku 2019 do inicjatywy włączyły się czeskie izby gospodarcze co zaowocowało w dniu 11.04.2019 przystąpieniem do memoranda polskich i czeskich izb i cechów. Przez kilka miesięcy został wytyczony główny kierunek tej inicjatywy oraz obszary działania, zaś już w maju inicjatywa gospodarczej współpracy oraz ramowy program został przedstawiony wszystkim włodarzom gmin i powiatów Subregionu Zachodniego (podczas wyjazdowego spotkania członków Subregionu Zachodniego w Jaworzu). Do wszystkich samorządów Subregionu skierowano zaproszenie do współpracy. Jako pierwsze, deklarację współpracy złożyły: Miasto Wodzisław Śl., Miasto Racibórz, Miasto Rybnik, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce.

W ramach porozumienia, zagadnienia zdefiniowano w trzech obszarach:

1. Środowisko, jakość życia i ekologia

2. Rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja

3. Integracja i współpraca lokalnego biznesu.

Inicjatywa już dziś posiada wsparcie Subregionu Zachodniego, jej uczestnicy po stronie ŚPG zabiegają o wsparcie i współpracę z wszystkimi samorządami Subregionu Zachodniego, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty oraz urzędami im podległymi stanowiącymi Instytucje Otoczenia Biznesu, a także centrami usług biznesowych oraz szkół, ośrodków szkoleniowych i akademickich.

W długofalowym działaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, integracja biznesu i samorządów ma kluczowe znaczenie. Uroczystość podpisania memorandum jest zatem jak symboliczne ustawienie się w blokach startowych. Po długim okresie przygotowań, czas na start w zespołowym biegu, w którym będzie liczyć się konsekwencja, współpraca i wspólny cel.

Ireneusz Burek

Jak podkreślił Petr Machej (OHK Karvina) doszło do historycznej chwili (o godz. 10:10 dnia 10.10), w której samorządowcy z Bruntalu, Godowa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá), Karwiny, Karniowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śl. i Powiatu Wodzisławskiego, a także reprezentanci OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravskoslezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego Klastra, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., Raciborskiej Izby Gospodarczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu podpisują memorandum o współpracy gospodarczej.