Budżet Obywatelski 2019

3
95

Głosowanie potrwa od 16 do 29 września za pośrednictwem strony Urzędu Miasta.

Spośród 23 zgłoszonych projektów ogólnomiejskich pozytywnie etap weryfikacji przeszło 17 i to one zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy, którzy oświadczyli, że mieszkają na terenie Miasta Racibórz oraz danej strefy. Każdy głosujący może oddać głos tylko raz w ciągu trwania głosowania na jeden projekt lokalny właściwy dla strefy, w której mieszka oraz na jeden projekt ogólnomiejski. Głosowanie odbędzie się w dniach 16.09 -29.09 drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta, na której znajduje się lista projektów. Osoby, które nie mogą zagłosować przez internet, mają możliwość oddania głosu w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta.

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019:

Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich

– Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów
rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bezpieczniejszy dla zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych mających niepożądane skutki uboczne. Sterylizacja i kastracja zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także miasta. Sterylizacja i kastracja to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Dzięki zmniejszającej się populacji zwierząt miasto w przyszłych latach będzie ponosić mniej kosztów związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi – czytamy w opisie projektu.

– Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze i zmniejsza się
poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami. Nie dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych – uzasadniają autorzy projektu. Zgodnie z ich pomysłem właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują teren miasta Racibórz, będą mogli skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6. miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Defibrylatory AED – każdy może uratować życie

– Defibrylatory będą służyć mieszkańcom Raciborza (dorośli i dzieci) oraz turystom. Aparaty AED zlokalizowane będą w każdej dzielnicy, w centralnych punktach, by dostęp do nich był szybki i nieograniczony. Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (wymiana elektrod, wymiana baterii podtrzymującej) – 15 000,00 zł co 5 lat – przekonują autorzy.

Czym jest defibrylator AED? AED (ang. Automated External Defibrillator) to urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego! Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim, wskazując, jak należy postępować. – Przedstawiony projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa medycznego raciborzan, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK), które jest główną przyczyną śmierci w Europie. 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci – apelują autorzy projektu.

Posłuchaj w hamaku lub na leżaku, o czym szumią drzewa

Zakres projektu obejmuje montaż 13 leżaków, 15 hamaków i 3 leżako-hamaków na terenach zielonych tj. w Arboretum Bramy Morawskiej, w Parku im. Miasta Roth, w Parku Zamkowym oraz skwerze przy ul. Reymonta i przy ulicach Warszawskiej i Matejki. Realizacja projektu będzie służyła wypoczynkowi mieszkańców.

– Codzienne sprawy, pośpiech, otaczający nas zgiełk informacyjny, wszechobecne reklamy i hałas powodują, że we współczesnym człowieku coraz częściej budzi się potrzeba odpoczynku z dala od miasta, często na łonie przyrody, z której dóbr szczęśliwie możemy jeszcze korzystać. Niezaprzeczalnie kontakt z nią wpływa bardzo dobrze na ogólne samopoczucie oraz zdrowie człowieka, co potwierdzają liczne, naukowe badania – czytamy w opisie projektu.

Mapa gęstości szkodliwego pola elektromagnetycznego – elektrosmogu (WIFI, TV, GSM itd.)

– Projekt pokaże rzeczywistą gęstość szkodliwego pola elektromagnetycznego w miejscach, gdzie najczęściej przebywamy. Pozwoli to mieszkańcom ceniącym zdrowie ograniczyć czas przebywania w miejscach o największej gęstości pola do minimum – zapewniają autorzy projektu.

– Projekt zakłada wykonanie pomiarów gęstości szkodliwego pola elektromagnetycznego w Raciborzu w zakresie przynajmniej 50 MHz do 3,5 GHz (GSM, WIFI, TV, DECT, itd.). Pomiar przeprowadzony bez uprzedniego informowania operatorów telefonii komórkowej, TV i Internetu. Wykonanie i udostępnienie w Internecie oficjalnej mapy gęstości pola lub gęstości w punktach pomiarowych z możliwością późniejszej łatwej modyfikacji mapy przez urzędników po dokonaniu kolejnych pomiarów. Pozwoli to na sprawdzenie gęstości pola elektromagnetycznego i ograniczenie przebywania w szkodliwym obszarze do minimum, a urzędnikom wskaże tereny, na których nie powinno być kolejnych anten nadajników. Przeprowadzenie takiego pomiaru jest szczególnie istotne przed wprowadzeniem telefonii 5G, w której gęstość pola elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki jest znacząco wyższa niż w poprzednich generacjach telefonii komórkowej, a stawianie dodatkowych nadajników w już gęstych elektromagnetycznie miejscach może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia i życia mieszkańców – wyjaśniają pomysłodawcy.

Zejście przy platformie do Zaczarowanego Ogrodu

Projekt polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu zejścia – skrótu przy platformie widokowej do zaczarowanego Ogrodu w stylu górskiej ścieżki. – Wzdłuż ścieżki powstanie kolekcja roślin górskich zaprojektowana i wykonana pod nadzorem pracowników Arboretum. Ścieżka będzie dopasowana do lokalnego ukształtowania terenu na skarpie, przeznaczona tylko dla ruchu pieszego. Projekt obejmuje wykonanie projektu zejścia, wytyczenie ścieżki, odpowiednie ukształtowanie terenu, wykonanie ścieżki o nawierzchni żwirowej, pobocza ograniczone krawężnikiem, w górnej, stromej części schody. Ponadto wykonanie odwodnieni i odpowiednich umocnień w terenie na skarpie, dostarczenie oraz wykonanie nasadzeń gatunków roślin górskich. Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj – opisują projekt pomysłodawcy.

– Droga od głównej bramy arboretum do głównego wejścia zaczarowanego ogrodu liczy około 900 metrów. Obecnie brakuje reprezentacyjnego zejścia do Zaczarowanego Ogrodu. Zejście przy platformie widokowej byłoby wygodnym, atrakcyjnym skrótem, poprawiłoby estetykę i atrakcyjność bezpośredniego otoczenia platformy widokowej – czytamy w uzasadnieniu autorów.

Skatepark marzeń

Sporty ekstremalne są bardzo popularną forma spędzania wolnego czasu, przez to coraz więcej osób korzysta ze skateparku. Brak podstaw do korzystania z tego typu obiektów powoduje niestety kontuzje. Obiekt wymaga inwestycji w celu organizacji zawodów, które służyłyby dużą promocja dla miasta. – mówią autorzy, nawiązując do funkcjonującego już w mieście skateparku.

– Ilość osób korzystających ze skateparku w Raciborzu rośnie z roku na rok. Niestety, dzieci te są często pozostawiane same sobie, bez ochraniaczy oraz wiedzy, jak bezpiecznie korzystać i bawić się na skateparku. Żeby móc bezpiecznie nauczać wszystkich elementów jazdy na rolkach oraz deskorolkach, skatepark będzie wymagał przebudowy w zakresie wymiany sklejki na istniejących przeszkodach oraz dla urozmaicenia i umożliwienia nauki wszystkich elementów jazdy na rolkach oraz deskorolkach rozbudowy o okrągłą rurę flatową, Quaterpipe, jump boxa oraz wall ride – czytamy w opisie projektu.

Ty głosujesz, my ratujemy

Projekt zakłada doposażenie czterech jednostek OSP Racibórz: Markowice, Brzezie, Miedonia, Sudół. Zdaniem autorów projektu posłuży to bezpośrednio wszystkim działającym strażom w mieście. Stanowi jednocześnie o podniesieniu poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz na wypadek nagłych zdarzeń pogodowych i drogowych dla całego miasta.

Mocniejsi w relacji rodzinnej – warsztaty wychowawcze współczesnych rodziców

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklicznych spotkań w formie warsztatów lub konferencji z psychologami popartych także spektaklem terapeutycznym Teatru MASKA (dwa razy). Projekt staje naprzeciw rosnącemu problemowi braku komunikacji w relacji dziecko – dorosły.

Fantastyczna biblioteka

Zdaniem autorów projektu zakup zbiorów i sprzętu potrzebnego do realizacji założeń klubów, ich bezpłatne udostępnienie oraz organizacja spotkań autorskich z pisarzami i twórcami filmów odpowiadają na potrzeby licznego grona fanów gatunku fantastyki w Raciborzu.

Integracyjnosportowy park pokoleniowy

Projekt dotyczy utworzenia sportowego placu zabaw w parku przy ulicy Warszawskiej i Matejki. Plac dedykowany jest dzieciom w wieku 3-16 lat, również tym z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Biblioteka oknem na świat pacjenta

Projekt zakłada zakup wyposażenia, które wzbogaci ofertę biblioteki w szpitalu.

Droga pokoju

Projekt zakłada remont drogi gminnej o długości ok. 240 mb i szerokości 3,5 m. Zdaniem autorów projektu przedmiotowa droga gminna poprzez wieloletni brak nakładów na jej utrzymanie i remont znajduje się w stanie niedostatecznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników.

Interaktywna zabawa z kulturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje teren Raciborskiego Centrum Kultury, w tym DK Strzecha i wybrane przestrzenie miejskie. – Z walorów projektu skorzystają nie tylko osoby przychodzące do Raciborskiego Centrum Kultury i korzystające z jego usług, ale też dzieci, które chcą kreatywnie spędzić czas wolny, wszyscy mieszkańcy miasta – uważają autorzy. Projekt przewiduje m. in. stworzenie małego kina, zakup wyposażenia i sprzętu edukacyjnego czy organizację warsztatów teatralnych.

Globus ERDA 1 – UMR/UPRP PO 69393 zw. Kr. „GLOBUS”

Przedmiotem projektu jest GLOBUS znamienny tym, że jest wyposażony w pierścień ze skalą czasu od 0 do 24 godz.

Wiosenne ukwiecenie miasta

Projekt zakłada wzbogacenie roślinności miasta poprzez nasadzenia cebulek krokusów.

Edukacja regionalna podstawą przywiązania i poczucia tożsamości z „małą ojczyzną”

Autorzy zakładają realizację projektu w ramach działalności statutowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.

/c/