Niepełnosprawni w poszukiwaniu pracy

87
176
targi pracy wodzislaw

Czy liczne uprawnienia i przywileje pracodawców ułatwiają niepełnosprawnym znalezienie pracy?

W codziennej pracy prawa i obowiązki osoby niepełnosprawnej reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych. Ma ona prawo do dodatkowej piętnastominutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

W przypadku osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, również taka osoba nie może być zatrudniona w godzinach nocnych i nadliczbowych. Osobie niepełnosprawnej przysługuje piętnastominutowa przerwa na gimnastykę bądź wypoczynek, a także dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna ma także prawo do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Przywileje pracodawców

Również pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, posiadają liczne uprawnienia. Są to m.in. miesięczne dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy czy refundacja części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy liczne przywileje i dodatkowe uprawnienia ułatwiają niepełnosprawnym znalezienie pracy, czy wciąż spotykamy się ze zjawiskiem wykluczenia społecznego?

kc
Fot. MOPS Wodzisław Śląski

mgr Ewa Niestroj – doradca zawodowy, oligofrenopedagog, surdopedagog

Do niedawna osoby niepełnosprawne były wykluczone z rynku pracy. Pracodawcy bali się zatrudniać pracowników z różnymi rodzajami dysfunkcji, gdyż obawiali się, że te osoby nie będą w stanie należycie wykonywać powierzonych im obowiązków. Widać jednak, że nastąpił przełom. Duży wpływ na to miały różnego rodzaju programy unijne, które oprócz tego, że pozwalały w sposób profesjonalny przygotować pracownika niepełnosprawnego do konkurowania na rynku pracy, to również pobudziły zainteresowanie pracodawców takim rodzajem pracowników. Kwalifikacje i możliwości niepełnosprawnego pracownika można dziś zweryfikować choćby poprzez skierowanie go na staż do instytucji lub firmy. Jak się okazało, pracownicy będący osobami niepełnosprawnymi doskonale radzą sobie z powierzonymi im obowiązkami, zważając na zadaniowy charakter ich pracy, co jest ich głównym atutem.

Co jest największą przeszkodą w znalezieniu pracy dla osoby niepełnosprawnej?

To głównie zależy od rodzaju niepełnosprawności, z jaką boryka się dana osoba. Przede wszystkim ma na to jednak wpływ sama mentalność osoby niepełnosprawnej, jak i jej poczucie własnej wartości, która często na stracie kariery zawodowej jest niszczona przez postrzeganie ogółu społeczeństwa. Inne problemy ze znalezieniem pracy może mieć osoba niesłysząca, gdzie głównym problemem jest bariera komunikacyjna, a inne problemy dotyczą osoby np. poruszającej się na wózku inwalidzkim albo niepełnosprawne intelektualnie. Nie można także ominąć kwestii, że pewnego rodzaju niepełnosprawności po prostu dyskwalifikują daną osobę z wykonywania ewentualnej pracy. Najważniejszymi czynnika pomagającymi niepełnosprawnym znaleźć pracę jest ich wiara w siebie, jak i otwartość pracodawcy. A oni maja obecnie ku temu wachlarz narzędzi i rożnego rodzaju ulg i dofinansowań, aby bez przeszkód takie osoby zatrudniać.