Nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze wznowiony

1
350

Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 stycznia drogą elektroniczną lub w formie papierowej.

21 stycznia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Jak wyjaśnił Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, trwająca od początku stycznia przerwa w naborze wniosków wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego.

Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Ponadto 1 stycznia nastąpiła zmiana niektórych zapisów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Z uwagi na wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej – tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach Programu zachęcającego do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dokonano zmiany zasad naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi.

Kluczową zmianą jest też rozszerzenie grupy beneficjentów o osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dla tych beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w oparciu o wydzielony lokal mieszkalny.

Jednocześnie dodano zapis do kosztów kwalifikowanych określający, że koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 1 stycznia 2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych przypadającej na cały budynek. Wydłużono też okres karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja może wynosić do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Warunek dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę). Zmiana ta wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.

Ponadto została uproszczona procedura oceny wniosków o dofinansowanie. W szczególności zrezygnowano z wymogu wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania. Zrezygnowano także z bezwzględnego obowiązku przeprowadzania wizytacji końcowej. Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w część siłami własnymi i nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w WFOŚiGW.

W konsekwencji zmian w programie zmieniony został wzór wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania. W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z 19 września 2018 r. dotyczące w szczególności określenia beneficjenta oraz okresu kwalifikowalności i zakresu kosztów kwalifikowanych, a także wyliczania intensywności wsparcia.

KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.