Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dot. promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej

3
88
Nabór wniosków o dofinansowanie - KONKURS NR POIS/1.7.3/2/2017

Wnioski o dofinansowanie (KONKURS NR POIS/1.7.3/2/2017) będzie można składać w terminie od 29.12.2017 r. do 26.02.2018 r.

 

Pod koniec grudnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.

Wnioski o dofinansowanie (KONKURS NR POIS/1.7.3/2/2017) będzie można składać w terminie od 29.12.2017 r. do 26.02.2018 r. w formie papierowej – w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7:30 – 15:30 lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/2/2017: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124); spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140); jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115) z obszaru województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.3/2/2017 wynosi 50 000 000 zł. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – wrzesień 2018 r. Więcej informacji oraz regulamin konkursu nr POIS/1.7.3/2/2017 dostępny jest na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.