Preferencyjne kredyty z dotacją WFOŚiGW w Katowicach na działania proekologiczne

25
375
Kredyty WFOŚiGW

Można ubiegać się o kredyt z dotacją na realizację zadań: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenie do kanalizacji.

 

9 października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę z bankami: Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w zakresie udzielania kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz. Kredyt oferowany we współpracy z wybranymi bankami jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych. Można ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresów:

1. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez: – budowę, modernizację lub wymianę systemów grzewczych na bardziej efektywne ekologicznie, w tym piece lub kotły wraz z wewnętrzną instalacją c.o., – budowę systemów z udziałem odnawialnych źródeł energii, takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, – zmniejszenie strat ciepła budynków mieszkalnych wraz z utylizacją odpadów zawierających azbest poprzez: docieplenia, wentylacje z odzyskiem ciepła i inne;
2. przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączenia do kanalizacji.

Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017 (fragment)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: w przypadku, gdy dom jednorodzinny, lokal w budynku wielorodzinnym jest we współwłasności kilku osób, kredyt przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem przez pozostałych współwłaścicieli.

Podstawa i wysokość dofinansowania:
1. kredyt udzielany jest do 75% nakładów inwestycyjnych brutto, lecz nie więcej niż 300 000 zł;
2. uzupełnieniem kredytu jest dotacja w wysokości 20% wartości kredytu wypłacana łącznie z kredytem w ciągu 2 miesięcy od daty rozliczenia zadania i potwierdzenia uzyskania efektu
ekologicznego;
3. kredyt wraz z dotacją zostaną wypłacone łącznie, jednorazowo, po prawidłowym rozliczeniu zadania;
4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
5. czas obowiązywania umowy: do 10 lat, od dnia zakończenia zadania;
6. prowizja przygotowawcza banku – 2,5 % kredytu;
7. oprocentowanie kredytu: kwota wykorzystanego kredytu podlega oprocentowaniu według stawki zmiennej, której stopa stanowi sumę stawki bazowej, jaką jest WIBOR 3M oraz stałej marży, w okresie kredytowania wynoszącej:
1) 4,0 p.p. dla okresu kredytowania do 6 lat,
2) 4,5 p.p. dla okresu kredytowania powyżej 6 lat.

Na mocy podpisanej z WFOŚiGW umowy, banki zobowiązały się m.in. do rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu wraz z dotacją, złożonego przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów w danym banku.

Cały regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017, znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto wszystkie informacje dotyczące obsługi Linii kredytowej LKD_2017 są udzielane również w placówkach współpracujących z Funduszem banków – Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Krakowski Bank Spółdzielczy – na terenie województwa śląskiego.

Kredyty WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017. W roku 2017 Fundusz przeznaczył do dyspozycji banków kwotę 8.000.000,00 zł na udzielenie kredytów oraz kwotę 1.600.000,00 zł na wypłatę dotacji stanowiących uzupełnienie kredytu. Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Krakowski Bank Spółdzielczy 

Oddział Katowice, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel. 32 607 34 05, e-mail: [email protected];

Oddział Częstochowa, 42-202 Częstochowa, Rynek Wieluński 25, tel. 34 322 10 10, 34 322 10 23, e-mail: [email protected] Punkt Obsługi Klienta Częstochowa, tel. 34 370 41 14, e-mail: [email protected];

Oddział Niegowa i Filie: Oddział Niegowa tel. 34 315 10 96 e-mail: [email protected], Filia Wojkowice tel. 32 267 50 75 e-mail: [email protected], Filia Lelów tel. 34 355 01 76 e-mail: [email protected], Filia Myszków tel. 34 313 18 05 e-mail: [email protected], Filia Janów tel. 34 327 80 11 e-mail: [email protected], Filia Przyrów tel. 34 355 40 27 e-mail: [email protected]

BOŚ Bank

Oddział Bielsko-Biała: Pieniążek Justyna, tel. 515 011 639, [email protected];

Oddział Katowice: Chełczyńska Aneta, tel. 515 111 675, [email protected];

Oddział Tychy: Zyzik Joanna, tel. 515 011 747, [email protected];

Oddział Mysłowice: Wiewióra Ewa, tel. 515 111 632, [email protected];

Oddział Sosnowiec: Adamus Marta, tel. 515 011 641, [email protected];

Oddział Częstochowa: Wieczorek Kinga, tel. 500 314 300, [email protected];

Oddział Kłobuck: Zubkowicz Anna, tel. 515 111 747, [email protected];

Oddział Zawiercie: Raźniak Agata, tel. 515 111 964, [email protected];

Oddział Gliwice: Męcik Anna, tel. 515 111 195, [email protected];

Oddział Rybnik: Kawalec-Fojcik Paulina, tel. 515 111 661, [email protected]

Krystyna Stanik

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.