Projekt „Z Ekologią na Ty” dla młodych mieszkańców Radlina

101
220
WFOŚiGW Katowice Radlin
W ramach projektu „Z Ekologią na Ty” odbywać się również będą warsztaty poświęcone tematyce ptaków, połączone z przygotowaniem domków lęgowych.

W ramach przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Szok” przedszkolaki i uczniowie będą uczestniczyć m.in. w warsztatach przyrodniczych podnoszących świadomość ekologiczną.

Radlińskie Stowarzyszenie „Szok”, dzięki dotacji Urzędu Miasta w Radlinie, będzie mogło zrealizować projekt „Z Ekologią na Ty”. Młodzi mieszkańcy Radlina będą uczyć się jak aktywnie i odpowiedzialnie żyć w zgodzie z naturą. Jak podkreśla Urząd Miasta – zwiększyć ma się wiedza młodych mieszkańców Radlina w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt, a przez to ma nastąpić podniesienie ich świadomości ekologicznej. W ramach przedsięwzięcia planowane są m.in. warsztaty w rezerwacie „Łężczok”, mające na celu poznanie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz różnorodności biologicznej. Organizatorzy planują także zorganizować wystawę ekologiczną połączoną z warsztatami ekologicznej żywności i produktów naturalnych i nieprzetworzonych. – Zamierzają również wydać publikację ulotki na temat zachowań proekologicznych oraz roli pszczół i innych owadów pożytecznych oraz zorganizować warsztaty fotograficzne, które pomogą młodym lepiej uwieczniać przyrodę na zdjęciach. Głównymi beneficjentami projektu będą uczniowie i przedszkolaki uczęszczające do placówek oświatowych w Radlinie. Zaplanowane działania będą odbywały się: na terenie szkół i przedszkola oraz w innych miejskich jednostkach, jak również na terenie całego miasta i poza nim (m.in. w rezerwacie „Łężczok”) i będą trwały od początku września do końca roku – wyjaśnia radliński magistrat.

Radlin Edukacja

Mają również powstać – co najmniej dwa – mini ogródki sensoryczne przy placówkach oświatowych, w których będą znajdować się m.in. rośliny miododajne.

Stowarzyszenie „Szok” napisało o projekcie: „Człowiek jest istotą rozumną: uczy się i doskonali. Zbiera i gromadzi niby wiewiórka okazy przyrodnicze: minerały, rośliny, zwierzęta, a również rozmaite dzieła kultury własnej. Przeciwnie niż wiewiórka bada to, co zgromadził. Układa rośliny w zielnikach, uprawia je w swoich ogrodach, hoduje zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Potem zgromadzone informacje klasyfikuje, żeby lepiej poznać świat. Zdaje sobie sprawę, kim sam jest – również wytworem przyrody, istotą obdarzoną życiem i rozumem, jak inne. Jednak – i to różni go od zwierząt – ekspansja człowieka, jego inicjatywy, jego pomysły spowodowały niezliczoną ilość razy pożałowania godne klęski. Najlepsze umysły wzywają dziś do ochrony zasobów naturalnych i ochrony życia w stanie naturalnym, nie tylko dla bogactwa i piękna, jakie ono przedstawia, ale również, dlatego, że cała harmonia i – bez przesady – przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty od tego zawisły? Co chcemy zrobić w ramach projektu? Własną postawą propagować idee ochrony środowiska, włączać się w ekologiczne działania lokalne, wychowywać młodych ludzi, tak, aby byli w pełni świadomi swej odpowiedzialności za środowisko, przygotowywać młodzież i dzieci intelektualnie oraz emocjonalnie do ochrony środowiska, w którym żyją i rozwijają się, a przede wszystkim uczyć innych poszanowania dla środowiska.” Projekt będzie realizowany w ramach realizacji zadania publicznego: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Koordynatorem projektu jest Ewa Szurchaj.

Szereg warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży w regionie odbywa się również dzięki dotacjom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przykład podczas posiedzenia Zarządu 28 sierpnia zdecydowano o wsparciu inicjatywy pod nazwą „Ornontowice SEGREGUJĄ”. Adresatem działań informacyjno-edukacyjnych są mieszkańcy całej gminy, ale w szczególności dzieci i młodzież. W ramach projektu przeprowadzone zostaną: prelekcje dla dzieci i młodzieży, plenerowe wydarzenie ekologiczne, konkursy plastyczny, wiedzy oraz literacki dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wsparciem edukacji w placówkach oświatowych będzie wydanie pakietu materiałów edukacyjnych, a do dorosłych mieszkańców zostaną rozesłane broszury informacyjne. Fundusz wsparł przedsięwzięcie kwotą 10 tys. zł.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.