Wodzisław: Opłaty za śmieci znów wzrosną?

418
358
Opłaty za wywóz odpadów w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisławianie za wywóz śmieci zapłacą nawet o 2 złote więcej. Podniesienie opłat planowane jest już od lipca.

W chwili obecnej, system gospodarki odpadami w Wodzisławiu Śląskim nie finansuje się w kwocie 1 mln 198 tys. złotych (choć okresowo kwota ta była niższa). Wartość deficytu przełożyła się na potrzebę, by za odbiór odpadów skalkulować nową, wyższą stawkę. W przypadku osób zbierających odpady w sposób selektywny, opłata za wywóz śmieci wzrośnie do 12 zł (o 1,20 zł), a w przypadku osób, które nie prowadzą zbiórki selektywnej odpadów – opłata wzrośnie z 18 zł do 20 zł. Nowa stawka miałaby obowiązywać od lipca, w okresie 25 miesięcy, tj. w czasie obowiązywania aktualnej umowy z firmą wywożącą śmieci.

Jak dodał prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca, również inne gminy z terenu powiatu wodzisławskiego, które obecnie są w trakcie rozstrzygania przetargu na wywóz odpadów, będą podnosić ceny, konieczność tę tłumacząc między innymi wzrostami opłaty marszałkowskiej na wysypiskach. Jednocześnie porównywanie cen wywozu odpadów w Wodzisławiu Śląskim z cenami w innych gminach z terenu powiatu jest nieuzasadnione, gdyż świadczone usługi i ich regulaminy w poszczególnych miejscowościach są bardzo zróżnicowane.

Wodzisławski magistrat wprowadza także zmiany w systemie gospodarowania odpadami zielonymi. Obecnie właściciel posesji, co miesiąc, może wystawiać 10 worków z odpadami zielonymi i ta liczba nie zwiększy się w czasie trwania obecnej umowy. Z 10 do 20 worków wzrosła natomiast ilość odpadów zielonych, jakie mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Komentarz:

Tadeusz Dragon, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

– Wzrost stawki za wywóz odpadów jest wynikiem czystych matematycznych kalkulacji. (…) Gmina ma obowiązek ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o kilka czynników – przede wszystkim liczbę mieszkańców, ilość odbieranych odpadów komunalnych, ale też (…) koszty funkcjonowania systemu. (…) Odbiór odpadów to koszt ok. 84% funkcjonowania systemu, a punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – poniżej 10%, podobnie kształtują się koszty administracyjne. Te szczegółowe analizy, wykonywane we wszystkich okresach funkcjonowania różnych umów (…) wskazały na to, że w systemie występują niedobory finansowe, a trzeba zaznaczyć, że system powinien się samofinansować. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której miasto dopłacałoby i kosztem innych zadań gminy byłyby pokrywane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, dlatego też system ten musi opierać się o opłatę, jaką wnoszą mieszkańcy a opłata jest pochodną stawki, którą ustala rada każdej gminy.

Katarzyna Krentusz