MOPS Wodzisław: Rodzice otrzymają wsparcie w „Strefie Rodziny”

1
67
MOPS Wodzisław, Lepsze jutro: Strefa rodziny

W ramach "Strefy Rodziny", od 27 czerwca do 30 czerwca, 20 osób będzie brało udział w wykładach, prezentacjach, ćwiczeniach warsztatowych i dyskusjach, które mają pomóc im w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i wypracowaniu dobrej komunikacji między nimi.

Zakres tematyczny cyklu zajęć z pedagogiem obejmuje takie zagadnienia, jak:
– wzmocnienie relacji w rodzinie,
– problemy opiekuńczo-wychowawczo w rodzinie,
– próba zdiagnozowania problemu w danej rodzinie oraz próba jego rozwiązania,
– pomoc w radzeniu sobie z problemami w rodzinie,
– wpływ sytuacji kryzysowych na dziecko i rodzinę,
– budowanie więzi rodzinnych i ich znaczenie w życiu dziecka,
– efektywna komunikacja z dzieckiem oraz innymi członkami rodziny,
– potrzeby edukacyjne dzieci i sposoby wspierania dzieci w procesie edukacyjnym i rozwijaniu zainteresowań,
– pełnienie ról rodzicielskich i stosowanie właściwych metod wychowawczych,
– umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
– prawidłowa komunikacja w rodzinie,
– kształtowanie norm i wartości rodzinnych,
– rozpoznawanie problemów i potrzeb rozwojowych dziecka,
– organizacja czasu wolnego dla rodziny,
– role społeczne kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym.

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach "Fenixa" w Wodzisławiu Śląskim. Ich uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz opiekę dla dzieci.

Projekt "Lepsze jutro" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działania: 9.1. Aktywna integracja, poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób mieszkających na terenie powiatu wodzisławskiego poprzez wzrost kompetencji społecznych i zawodowych.

Do tej pory, w ramach projektu, wodzisławski MOPS przygotował zajęcia z psychologiem, grupowy trening umiejętności społecznych, szkolenie równych szans, zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz piknik rodzinny. Przed uczestnikami jeszcze m.in. kursy prawa jazdy, wycieczka rodzinna, wyjście do restauracji. Z kolei dla ich dzieci w okresie trwania wakacji zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne oraz sportowo- rekreacyjne.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016-2017 r. wynosi 600 000,00 zł.

publ. kk