Jakie są konsekwencje pracy podczas zwolnienia lekarskiego?

1
18
Jakie są konsekwencje pracy podczas zwolnienia lekarskiego?

Poradnik przedsiębiorcy – śledzimy zmiany

Wystawienie L4 przez lekarza oznacza, że pracownik jest niezdolny do pracy przez tyle dni, ile zostało to określone w zwolnieniu. Podczas tych dni pracownik w ramach rekompensaty wynagrodzenia otrzymuje zasiłek chorobowy. Wypłacany jest on przez pracodawcę, jeśli ten zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli pracodawca zgłasza mniej osób, zasiłek wypłacany jest przez ZUS.
Pracodawca, który wypłaca zasiłek chorobowy, ma prawo sprawdzić, czy jego pracownik podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym nie wykorzystuje go w sposób niezgodny z celem. W mniejszych firmach kontrole przeprowadzane są przez ZUS. Zazwyczaj następują one przy zwolnieniach, które trwają powyżej 30 dni.

Urlop wykorzystywany niezgodnie z celem – co to oznacza?

Praca zarobkowa to nie tylko fizyczne zarabianie pieniędzy, ale również podpisywanie dokumentów czy zawieranie umów. Podczas trwania L4 nie możemy również wykonywać nieodpłatnej pracy np. dla rodziny. Wpisywane w zwolnieniu chorobowym „pracownik może chodzić” jest często nadinterpretowane. Odnosi się ono do poruszania się po domu, czy do wyjścia do apteki a nie do zrobienia remontu lub wyjechania na urlop. Jakie są konsekwencje wykorzystywania urlopu chorobowego niezgodnie z celem? Pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Jeśli pracownik w sposób istotny naruszał zalecenia lekarza lub pracował w innym miejscu, pracodawca ma prawo go zwolnić.
Jeśli nastąpi poprawa stanu zdrowia i pracownik zdecyduje się na wcześniejszy powrót do pracy, może udać się do lekarza medycyny pracy, który ma prawo wydać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub do lekarza orzecznika ZUS, który może skrócić zaświadczenie o niezdolności do pracy. Lekarz rodzinny, który wydał zwolnienie, nie ma prawa do jego skrócenia.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą SOFTib , właścicielem marki Centrum Kas Fiskalnych.