Zakończył się remont na Odrze w Kuźni Raciborskiej

5
25
Fot. RZGW w Gliwicach

Obudowana zabudowa regulacyjna rzeki, udrożnione koryto, umocnione brzegi i uporządkowane skarpy – to właśnie dzięki tym elementom poprawiło się bezpieczeństwo na odcinku cieku poniżej ujścia rzeki Rudy do Odry w sołectwie Turze.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył prace remontowe zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w gminie Kuźnia Raciborska. Wykonane w poprzednich latach budowle regulacyjne rzeki (ostrogi, opaski brzegowe), które miały zabezpieczać brzegi Odry i nie dopuszczać do zmian położenia koryta rzeki, uległy poważnym uszkodzeniom podczas powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. Na prawym brzegu rzeki w miejscowości Turze powstały wyrwy brzegowe. Z każdym kolejnym wzrostem stanu wód wyrwy pogłębiały się. Natomiast wzdłuż lewego brzegu rzeki w korycie zalegał rumosz, który tamował przepływ wód, a także blokował szlak żeglowny rzeki Odry.

– Wszystko to sprawiało, że konieczne stało się przeprowadzenie prac naprawczych, dzięki którym możliwa byłaby żegluga na tym odcinku szlaku i przede wszystkim, by zażegnać niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi przez zniszczenie bądź uszkodzenie pobliskich obwałowań – podkreśla Linda Hofman, rzecznik prasowa RZGW w Gliwicach.

Zrealizowanie zadania stało się możliwe dzięki Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach kosztem ponad 1,5 mln zł. Warto dodać, że  niemal połowę tej kwoty – blisko 700 tysięcy złotych – uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach prac remontowych zrealizowanych do końca 2015 roku wyremontowano ostrogi na tym odcinku rzeki. Zastosowano opaskę brzegową i brzegoskłon faszynowy, dzięki którym ustabilizowano prawy brzeg rzeki w miejscach, gdzie zniszczyła je wysoka woda. Dzięki przeprowadzonym przedsięwzięciom dalsza degradacja brzegu rzeki na tym odcinku powstrzymała się. W innym wypadku można byłoby mówić o zagrożeniu dla istniejących obwałowań Odry. Gdyby te zostały zniszczone, w razie powodzi narażone na niebezpieczeństwo byłyby przyległe tereny rolnicze a także dobytek i życie mieszkańców. Ponieważ rzeka Odra na tym odcinku zaliczona jest do dróg wodnych kategorii Ia, RZGW w Gliwicach zależało, by poprawić stan drogi wodnej. Nurt rzeki skierowano wobec tego do osi koryta, dzięki czemu następuje samooczyszczanie się szlaku żeglownego z nanosów. Wcześniej udrożniono szlak żeglugowy, usuwając zalegający na tym odcinku cieku rumosz rzeczny, naniesiony przez nurt Odry. Zachowana została istniejąca linia brzegu, trasa koryta jak również spadek podłużny. Remont ostróg i opaski brzegowej wykonano za pomocą narzutu kamiennego. Uporządkowano skarpy, usuwając z nich porastającą roślinność i drzewa, których lokalizacja i stan utrudniały przepływ wód w czasie wezbrania. Już za kilka miesięcy pojawi się na nich świeżo posiana trawa. Całość prac przeprowadzono zgodnie ze zgłoszonym zakresem prac do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach, a także uzyskaną decyzją na wycinkę drzew i pozwoleniami wejścia w teren.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach to państwowa jednostka budżetowa, działająca na podstawie ustawy Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). RZGW w Gliwicach odpowiada za szeroko rozumianą gospodarkę wodną i zarządza m.in. większością zbiorników retencyjnych w swoim regionie.
 
Iwona Cybulska

Fot. RZGW w Gliwicach

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".