Mszana: Mieszkasz przy ul. Wodzisławskiej? Te informacje mogą być dla Ciebie ważne

3
56
Fot. UG Mszana

O wstępnej koncepcji przebudowy DW 933 – ulicy Wodzisławskiej na terenie Mszany pisaliśmy już tutaj. W związku z nią, Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawia informację nt. procedury dla budowy nowych zjazdów indywidualnych i publicznych w trakcie przyszłych prowadzonych prac.

1. W projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku położonym na terenie gminy Mszana, zostaną uwzględnione wszystkie istniejące w terenie zjazdy z DW i w ramach inwestycji zostaną one przebudowane, zgodnie z projektem, który jest opracowywany przez biuro projektowe Getinsa Polska Sp. z o.o. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu bądź jego przebudowę. Ponadto w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

2. Przez zjazd należy rozumieć część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. W związku z tym, iż po zakończeniu realizacji inwestycji, przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 933 zostanie objęty co najmniej 5-letnią gwarancją na wykonane roboty budowlane, nie będzie możliwa ingerencja w zrealizowaną infrastrukturę drogową i rozbiórka zrealizowanych obiektów budowlanych. Ze względu na to, budowa zjazdów musi nastąpić w trakcie realizacji zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933. W związku z powyższym, w celu budowy nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej konieczne jest:
– wystąpienie właściciela działki przyległej do drogi i uzgodnienie lokalizacji nowego zjazdu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach – wzór wniosku  jest dostępny na stronie internetowej ZDW www.zdw.katowice.ol, w zakładce BIP, Zezwolenia i druki, Zezwolenia, Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej.
Ze względu na planowaną przebudowę drogi, przed wydaniem decyzji zezwalającej na lokalizację nowego zjazdu indywidualnego (do obiektów użytkowanych indywidualnie) bądź zjazdu publicznego (do obiektów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza), wymagane będzie uzgodnienie zaproponowanej lokalizacji z biurem projektowym Getinsa Polska Sp. z o.o., które potwierdzi bezkolizyjność rozwiązania w odniesieniu do planowanej przebudowy drogi;
– po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, właściciel nieruchomości winien uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokumentację techniczną budowy nowego zjazdu (dokumentacja powinna być dostosowana do rozwiązań przyjętych w projekcie przebudowy drogi);
– po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, właściciel nieruchomości winien dokonać zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na budowę nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej;

4. Biorąc pod uwagę art. 29 ust.1 ustawy o drogach publicznych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, realizujący przebudowę drogi nie posiada umocowania prawnego do finansowania budowy nowych zjazdów. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 2 ww. ustawy zarządca drogi realizując przebudowę drogi zobowiązany jest do przebudowy wyłącznie zjazdów dotychczas istniejących. Z uwagi na powyższe, właściciel nieruchomości jest zobowiązany ponieść koszty zajęcia pasa drogowego oraz pokryć koszty związane z budową nowego zjazdu, w zakresie wykraczającym poza koszty przebudowy drogi.

5. Z uwagi na fakt, iż budowa nowego zjazdu byłaby realizowana w trakcie zadania przebudowy drogi wojewódzkiej, właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy zjazdu – możliwe jest wykorzystanie organizacji ruchu, która będzie wdrożona na czas przebudowy drogi przez przyszłego Wykonawcę robót budowlanych.

6. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej i uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych winno nastąpić odpowiednio wcześniej, by zakończyć wszystkie procedury przed rozpoczęciem przebudowy drogi.

źródło: Urząd Gminy Mszana
/kk/
Fot. UG Mszana