Wodzisław: Miasto przyznało dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym

1
13
Fot. powstandozycia.pl

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami konkursowymi zdecydowano, że pieniądze zostaną przeznaczone na siedem zadań.

Poniżej przedstawiamy organizacje i zadania, które otrzymają dofinansowanie:

NAZWA ZADANIA: organizacja różnorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych, w tym m.in. organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin
1. Fundacja "FENIX – Powstań do Życia" – 15 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnienia
1. Fundacja "FENIX – Powstań do Życia" – 17 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję m.in. w zakresie abstynencji kobiet w ciąży oraz problemu z FAS/FAE u dzieci, trzeźwości kierowców, zwiększenia świadomości młodzieży oraz rodziców na temat szkód wynikających z zażywania środków psychoaktywnych
1. Fundacja "FENIX – Powstań do Życia" – 18 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii m.in. poprzez realizację programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców (w ramach profilaktyki uniwersalnej), realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej)
1. Fundacja "FENIX – Powstań do Życia" – 15 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, które powinny być integralnym elementem rocznego programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi w tym zakresie
1. Klub Sportowy TKKF "Karlik" – 60 000,00 zł
2. Fundacja "FENIX – Powstań do Życia" – 20 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: organizowanie półkolonii oraz innych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie wakacji letnich
1. Klub Sportowy TKKF "Karlik" – 8 000,00 zł

kk
Fot. powstandozycia.pl