Od nowego roku wzrośnie stawka za śmieci w gminie Mszana?

6
39
sm-msz.jpg
– Najniższa jest oferta firmy Eco, która wywozi odpady od mieszkańców w bieżącym roku. Pod tym względem jesteśmy zadowoleni, bo firma zna już teren gminy, sprawdziła się. Zaskoczyły nas natomiast proponowane stawki. Jak tłumaczą firmy, podwyżka bierze się stąd, że znacząco wzrosła cena odbioru śmieci w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie firmy wywożą odpady z gmin – mówi Błażej Tatarczyk, zastępca wójta gminy Mszana.
 
 
Obecnie płacimy po 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej posesję, jeśli segregujemy śmieci. Po nowym roku stawka ma wzrosnąć do 10 złotych. Jeśli ktoś deklaruje, że nie segreguje odpadów, stawka wyniesie 20 zł (obecnie 15 zł).
 
 
Sprawę omawiano na wczorajszej Komisji Budżetu i Finansów. Czterech radnych zaopiniowało projekt uchwały pozytywnie, trzech wstrzymało się od głosu.
 
 
– Robiliśmy wszystko, żeby uniknąć podwyżki, bo zdajemy sobie sprawę, że to dodatkowe obciążenie domowego budżetu. Aby uniknąć jeszcze wyższych stawek, wprowadziliśmy dodatkowe pojemniki na popiół, nieodpłatne dla mieszkańców, by firma nie musiała go już segregować we własnym zakresie. Jednak prawa rynku są nieubłagane. Albo przyjmiemy najniższą ofertę i firmę, którą już znamy, albo unieważnimy przetarg i rozpiszemy nowy, ale wtedy z początkiem roku nie będzie nam kto miał wywozić śmieci. A nie wiemy, czy za drugim razem oferty będą niższe – mówi wójt Mirosław Szymanek.
 
 
Istniała również możliwość ogłoszenia przetargu na dwa lata, jednak po dogłębnej analizie uznano, że firmy chcąc zabezpieczyć się przed kolejnymi podwyżkami w RIPOK mogłyby ustalić już w pierwszym roku dużo wyższe stawki.
 
 
Uchwała w sprawie nowych stawek będzie głosowana na czwartkowej sesji Rady Gminy. Władze gminy zapowiadają, że od nowego roku będą chciały wprowadzić ulgi w opłatach śmieciowych dla rodzin wielodzietnych i korzystających z pomocy społecznej.
 
 
Patrząc na inne gminy, w Mszanie odbiór śmieci jest dobrze zorganizowany, a mieszkaniec w cenie odbioru odpadów ma również darmowe worki, odpady zielone są odbierane z posesji, organizowane są zbiórki wielkogabarytów i zużytego sprzętu AGD. W wielu okolicznych gminach , przy takich samych lub wyższych opłatach, za worki trzeba płacić dodatkowo, a odpady biodegradowalne (brązowe worki) właściciel sam musi wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
 
Już na poprzedniej sesji, 29 października, Rada Gminy wprowadziła zmiany do Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Mszana. Pojawią się m.in. dodatkowe pojemniki na popiół. Ważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana, w tym gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwa zamieszkałych:
 
1. Poszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o frakcje żużli i popiołów paleniskowych – każda posesja zostanie nieodpłatnie wyposażona na czas trwania umowy z firmą w dodatkowy pojemnik (kubeł) na zbiórkę popiołów paleniskowych i żużli;
2. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (kubłów) nie rzadziej niż co 2 tygodnie
3. Pozbywanie się żużli i popiołów paleniskowych gromadzonych w pojemnikach (kubłach) odbywać się będzie z terenu nieruchomości 1 raz w miesiącu (okres letni od 1 kwietnia do 31 października) oraz 2 razy w miesiącu (okres zimowy od 1 listopada do  31 marca).
4. Pozbywanie się odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji odbywać się będzie co najmniej 1 raz w miesiącu (okres zimowy od 1 listopada do 31 marca) oraz 2 razy w miesiącu (okres letni od 1 kwietnia do 31 października).
Odpady zbierane selektywnie (worki) odbierane raz w miesiącu (plastik, szkło, metal, papier).
Ponadto ww. odpady zebrane selektywnie można oddać nieodpłatnie do PSZOK.
5. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon odbywać się będzie z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana.
6. Pozbywanie się odpadów budowlanych pochodzących z budów, rozbiórek i remontów budynków, odbywać się będzie poprzez bezpośrednie dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się po zapełnieniu udostępnionego przez przedsiębiorcę kontenera na odpady za dodatkową odpłatnością.
7. Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie na bieżąco w określonych dniach i godzinach w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodatkowo pozbywanie się odpadów takich jak: zmywarki, lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki elektryczne, automaty lub inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne większych rozmiarów niż wymienione, odbywać się będzie z terenu nieruchomości, z częstotliwością nie rzadziej niż raz  w roku w trakcie „akcji wystawka” ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.
8. Zużyte opony należy w terminie przewidzianym harmonogramem lub po ogłoszeniu terminu akcji zbierania w połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wystawić przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich w jakichkolwiek pojemnikach lub przekazać podmiotowi prowadzącemu sprzedaż bądź wymianę opon. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana.
9. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
1) odpady komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowania wielomateriałowe,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
4) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady remontowe, budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych,
7) przeterminowane leki,
8) chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory.
10. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) odpady zawierające azbest,
2) zmieszane odpady komunalne,
3) części samochodowe, zderzaki, tapicerka samochodowa, kokpity oraz inne odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powstające na terenie nieruchomości na skutek prowadzonych prac przez specjalistyczną firmę remontową, należy przekazywać za jej pośrednictwem, która to firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie, wywóz i utylizację na swój koszt.
 
UG Mszana 
Fot. UG Mszana
publ. /j/