Wodzisławskie starostwo wśród najlepszych

5
24
starostwo.jpg

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, przyznał Powiatowi Wodzisławskiemu, który w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku – liderem, Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miastem Jastrzębie–Zdrój tworzą Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. – Przyznanie nam tego statusu oznacza, że podejmowane do tej pory przez nas działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej przynoszą wymierne i trwałe efekty – mówi Barbara Jasińska-Musik, zastępca naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu. Otrzymanie akredytacji wymagało bowiem uzyskania rekomendacji zespołu ekspertów, którzy brali pod uwagę takie kryteria, jak doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz w realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, kompetencje i kwalifikacje kadry czy osiągane dotychczas rezultaty. Standardy akredytacji opracowali naukowcy z uczelni wyższych oraz eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na niewielką liczbę podmiotów, które mogły otrzymać akredytację, Komitet Akredytacyjny zarekomendował tylko te podmioty, które spełniały określone kryteria. W województwie śląskim status OWES otrzymało w sumie pięć ośrodków. W całym kraju jest ich obecnie zaledwie 52.

 

 

Usługi na najwyższym poziomie

 

Akredytacja jest potwierdzeniem, że dotychczasowe działania Powiatu Wodzisławskiego na rzecz wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej miały właściwy kierunek i były realizowane w sposób efektywny i na najwyższym poziomie, co potwierdzili niezależni eksperci. Jak zaznacza Barbara Jasińska – Musik, przykładem takich działań jest realizacja projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. – Dzięki stworzonemu w naszym starostwie inkubatorowi organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby, fundacje, spółdzielnie itp. mogły skorzystać z pomocy w zakresie m.in. tworzenia i bieżącej działalności organizacji, zarządzania nią, pozyskiwania źródeł finansowania działalności czy przygotowania i rozliczania projektów społecznych. Dodatkowo, bezpłatnie organizacje korzystały także m.in. z kserokopiarki, sprzętu komputerowego czy Internetu. Łącznię odbyło się 415 spotkań doradczych (w tym spotkania grupowe) dla 168 osób.

 

Po co jest akredytacja?

 

Akredytacja zgodnie z aktualnymi wymogami jest niezbędna, aby uzyskać unijne oraz krajowe dofinansowanie projektów z zakresu ekonomii społecznej, czyli działalności, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Przesądzają o tym zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W założeniu bowiem wsparcie ma trafiać do tych jednostek, które gwarantują wysoką jakość i efektywność wsparcia dla sektora ekonomii społecznej i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Bez akredytacji uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest niemożliwe.

 

Nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

 

Akredytacja nadana Powiatowi Wodzisławskiemu pozwala zatem na aplikowanie o środki unijne w nowej perspektywie finansowej. Powiat wspólnie z partnerami – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miastem Jastrzębie-Zdrój – już złożył wniosek na realizację projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Jego głównym celem będzie podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów itp.) oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu. Oprócz świadczenia usług animacyjnych i wsparcia, projekt przewiduje stworzenie 63 nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

 

Starostwo Powiatowe Wodzisław

/publ.d/