Obowiązek przyłączenia do kanalizacji

1
21
pipes.jpg

Zadanie to wynika z realizowanego przez PWiK w Wodzisławiu Śląskim projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej swoim zasięgiem obejmuje teren czterech gmin: Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Gorzyc i Marklowic. Zdecydowana większość kontraktów została już zakończona, a w ramach całego projektu wybudowano do tej pory łącznie ponad 120 km kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie prace związane z budową kanalizacji na terenie czterech gmin: mają zakończyć się do połowy 2015 roku. By nie zwracać otrzymanej dotacji, do sieci kanalizacji sanitarnej muszą się podłączyć wszyscy mieszkańcy objęci Projektem. Jest to wymóg stawiany przez Unię Europejską. Podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej to nie tylko przywilej ale i obowiązek, który trzeba wypełnić.
W Wodzisławiu Śląskim objętych tych programem jest 1704 budynków. Z tej liczby do tej pory do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostało 95 proc. gospodarstw domowych, zaś do podłączenia pozostaje 88 posesji.
Zgodnie z przepisem art. 5 ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
PWiK w Wodzisławiu Śląskim apeluje do mieszkańców pozostałych kilkudziesięciu posesji o przyłączenie się do kanalizacji. W innym wypadku, grozić mogą grzywny nawet do 5000 zł, jednak to nie koniec kłopotów, które może przynieść niechęć do podłączenia się do kanalizacji. W załączniku znaleźć można opinie prawną, dotycząca egzekwowania tego obowiązku.

Propozycja egzekwowania obowiązku podłączenia

Starostwo Powiatowe Wodzisław