REGION: Nowelizacja ustawy o wycince drzew

1
50
drzewo.jpg

Od 28 sierpnia zmieniają się przepisy dotyczące wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów. Konieczność złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę będzie zależna od obwodu drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku. Zbytnie przetrzebianie koron drzew przy pielęgnacji grozi karami, a wycinkę na terenie budowy będzie można wykonać dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Obecnie na usunięcie drzew starszych niż 10 lat trzeba zdobyć pozwolenia, natomiast drzewa młodsze można usuwać bez zgody organu administracyjnego. Od 28 sierpnia bez uzyskania zezwolenia będzie można usunąć topole, wierzby, kasztanowce zwyczajne, klony jednolistne, klony srebrzyste, robinie akacjowe oraz platany klonolistne o obwodzie do 35 cm (ok. 11 cm średnicy), a pozostałe drzewa do 25 cm (ok. 8 cm średnicy), jeżeli zmierzymy obwód ich pnia na wysokości 5 cm od gruntu. Na drzewa o większym obwodzie trzeba będzie uzyskać pozwolenie, które wydaje właściwy terytorialnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z określonymi w ustawie załącznikami. Od 28 sierpnia bez uzyskania zezwolenia będzie można usunąć krzewy, które pełnią funkcję ozdobną na terenach prywatnych ogródków. Nie dotyczy to krzewów w pasach drogowych dróg publicznych, na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenach zielonych (parkach, skwerach). Zmiany przepisów dotyczą również niewłaściwie przeprowadzonych pielęgnacji drzew. Teraz usunięcie powyżej 30 proc. korony określa się jako uszkodzenie drzewa, co będzie podlegało karze w wysokości 60 proc. opłaty za usunięcie drzewa. Natomiast usunięcie 50 proc. i więcej korony określa się już jako zniszczenie drzewa, za co grozi kara w wysokości dwukrotności opłaty. Prace w obrębie korony nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. Wyżej wymienione zabiegi można wykonywać na podstawie dokumentacji, w tym zdjęć fotograficznych, które udowadniają konieczność przeprowadzenia takich zabiegów. Taką dokumentację należy przechować przez pięć lat. Od 28 sierpnia zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przeznaczonego pod budowę będzie można zrealizować dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Wraz z nowelizacją ustawy została dodana dodatkowa kara grzywny w wysokości do 500 zł za brak nasadzenia zamiennego, które zostaje określone w treści decyzji. Zniesiony został również obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Spółdzielnie i wspólnoty będą miały teraz obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie. Powyższe zmiany wynikają z tego, że 20 lipca br. Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić funkcjonowanie samorządów, w tym w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów uregulowanych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Celem zmian jest również wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r., w którym Trybunał uznał art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 w poprzednim brzmieniu ustawy o ochronie przyrody za niekonstytucyjne.

 

/publ.k./