O roli konsultacji społecznych

163
29

Radni przyjęli „Program ochrony środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2020-2023”. Podczas konsultacji społecznych nie zgłoszonych żadnych uwag.

Konsultacje społeczne, z definicji, to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami. Jego celem jest zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Żadnych uwag

Raciborzanie mieli szansę zabrania głosu podczas sierpniowych konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska. W Raciborzu sporo mówi się o kontrowersyjnych wycinkach drzew i poszanowaniu zieleni. Mogłoby się więc wydawać, że mieszkańcy chętnie zabiorą głos w sprawie ochrony środowiska. Tymczasem w konsultacjach do projektu uchwały dotyczącej programu ochrony środowiska nie zgłoszono ani jednej uwagi.

„Program ochrony środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do 2027 roku”, bo tak brzmi pełna nazwa dokumentu, został przyjęty przez radnych na wrześniowej sesji.

Zgodnie z prawem organ opracowujący projekt uchwały podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także, co najważniejsze, o możliwości składania uwag i wniosków. Wobec tego w dniach 4–25 sierpnia przeprowadzono konsultacje społeczne do projektu tej uchwały.

Na BIP-ie, czyli gdzie?

Jeden z czytelników zwrócił uwagę na problem z dostępnością do wspomnianych konsultacji. Informacja o nich nie pojawiła się na głównej stronie magistratu, a jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zdaniem mieszkańca to skandal, bowiem większość raciborzan, aby sprawdzić bieżące aktualności, wybierze raczej przejrzystą stronę miasta pod adresem raciborz.pl.

O formę przeprowadzenia konsultacji zapytaliśmy w wydziale środowiska raciborskiego magistratu. – Konsultacje projektu uchwały odbyły się w dniach 4–25.08.2020. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Urzędu Miasta (w holu Biura Obsługi Interesanta i na II piętrze tuż przy wejściu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa). Oprócz tego ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP (Menu Przedmiotowe/Ogłoszenia) wraz z projektem Programu – informuje Małgorzata Krawiec z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zdaniem magistratu ogłoszenie o konsultacjach zostało podane do publicznej wiadomości, bowiem BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Nasuwa się jednak pytanie, czy istotą konsultacji nie powinna być ich dostępność. Z formalnego punktu widzenia wszystkie procedury zostały zachowane, z drugiej strony – co stało na przeszkodzie, aby informację o konsultacjach opublikować, jak inne aktualności, na głównej stronie miasta?

Założenia programu

„Program ochrony środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2020-2023” został przygotowany przez firmę Eko–Team Konsulting z Bielska-Białej. Jako cztery zagadnienia horyzontalne, stanowiące fundament wszystkich działań ujętych w programie, przedstawiono adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia, edukację ekologiczną oraz monitoring środowiska.

Raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska pokazujące stan wykonania zadań zapisanych w programie będą sporządzane co dwa lata. W programie zapisano narzędzie monitorujące stan realizacji. Dla każdego zadania zapisanego w programie określono wskaźniki realizacji ze stanem bazowym na 2019 rok oraz stanem docelowym na 2027 rok. Porównanie tych wskaźników ma pozwolić na ponowną ocenę stanu środowiska na terenie gminy.

„Realizacja zadań zaproponowanych w programie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Miasta, polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, a także poprawy jakości walorów środowiskowych” – czytamy w ostatnim zdaniu programu.

c