3,5 mln zł na nowy PSZOK

215
31
Budowa PSZOK

Do czerwca przyszłego roku na Płoni ma powstać nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

PSZOK, bo tak na co dzień nazywamy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieści się obecnie na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego na Płoni. Właśnie na tym terenie powstanie nowoczesny punkt, obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Milion z Unii

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Na ten cel, decyzją zarządu województwa śląskiego, przeznaczony zostanie milion złotych unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zakres prac

W pierwszym etapie budowy nowego PSZOK-u przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna wśród mieszkańców miasta, także tych najmłodszych. Jej celem będzie popularyzacja segregacji odpadów, postaw proekologicznych, odpowiedzialności za jakość środowiska, a także sposobów zapobiegania powstania odpadów.

Zakres prac przewidzianych w pierwszym etapie obejmuje montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym, montaż wagi samochodowej, uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej, utwardzenie placu pod kontenery na odpady oraz wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady.

W drugim etapie PSZOK zostanie rozbudowany o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Zadanie, tak jak w pierwszym etapie, obejmować będzie kampanię informacyjno-edukacyjną. Wniosek o dofinansowanie do II etapu inwestycji w wysokości blisko 1 miliona 300 tys. zł został złożony z końcem czerwca. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to styczeń przyszłego roku.

Ogółem wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raciborzu szacuje się na blisko 3 i pół miliona złotych. Wydatki kwalifikowalne do dofinansowania wynoszą 2.766.216,07 zł, a dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie II etapu) wyniosą: 2.264.936,90 zł.

Które odpady do PSZOK-u?

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady, takie jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble, a także odpady budowlane w tym okna, drzwi, szyby i gruz betonowy. Jeśli nie mamy pewności, co zrobić z konkretnymi odpadami – dostarczmy je właśnie do PSZOK-u. Tak może być z potencjalnie niebezpiecznymi odpadami, jak np. oleje, smary, farby, lakiery, detergenty czy chemikalia.

Radny o szansach na tańsze śmieci

Radny Jarosław Łęski zainteresował się trwającymi pracami nad zmianą przepisów dotyczących odbioru odpadów. Jego zdaniem nowe zasady dałyby szansę na zmniejszenie kosztu transportu odpadów, co przełożyłoby się na wysokość opłaty śmieciowej.

– Zgodnie z informacjami Portalu Samorządowego trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących odbioru odpadów. Zmiana miałaby polegać na dopuszczeniu zbierania odpadów trzech frakcji w jednym pojemniku. Sposób taki byłby zależy od technicznych możliwości późniejszego wyodrębnienia takich odpadów i spełnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Zwiększenie elastyczności w możliwości odbioru różnych frakcji odpadów może znacząco zmniejszyć koszty transportu odpadów, co można przełożyć na koszt, jaki ponoszą mieszkańcy w postaci „opłaty śmieciowej”. Takie rozwiązanie może być również zastosowane w miejscach o ograniczonej możliwości ustawiania dzwonów i pozyskiwania odpadów z nich lub miejscach o utrudnionym dojeździe – uważa radny. Zwrócił się więc do prezydenta, aby w przyszłych przetargach na odbiór odpadów ten wziął pod uwagę kalkulację związaną z ewentualną możliwością zmiany sposobu odbioru odpadów z części terenu miasta, jeśli te rozwiązania wejdą w życie i będą możliwe do zastosowania w Raciborzu.

Fot. UM Racibórz