Tarcza turystyczna od jesieni

92
21

Turystyczny Fundusz Zwrotów będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pomoc dla branży turystycznej. To mi. in. zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej. Tarcza turystyczna ma zacząć działać od jesieni.

„Przyszedł czas na kolejne kroki – powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych” – powiedziała wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Resort przygotował także drugi instrument pomocy dla polskiej turystyki, który będzie miał charakter systemowy. – Utworzymy Turystyczny Fundusz Pomocowy do którego trafią środki, nie więcej niż 30 złotych, z każdej sprzedanej imprezy turystycznej. W ten sposób zgromadzimy na nim środki na zwroty za wydarzenia turystyczne, które się nie odbędą – powiedziała J. Emilewicz. Zaznaczyła, że mimo rządowej pomocy udzielonej na początku trwania pandemii firmy turystyczne nadal przechodzą duże trudności. Aby więc pomóc branży turystycznej resort wprowadził wydłużenia terminu zwrotów do 180 dni za niezrealizowane wycieczki oraz zamiany wycieczki na voucher na inne wydarzenie turystyczne w późniejszym terminie.

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę musi przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej, być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki, złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty, dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy, złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach oraz dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych – imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

Turysta musi złożyć wniosek

Podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana. Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku do funduszu organizator imprezy będzie musiał wpłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego. Organizator turystyki będzie musiał opłacić także kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) łącznej wartości wnioskowanych wypłat. UFG będzie miało 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy. W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG wypłaci zwrot pieniędzy dla podróżnych. Rząd szacuje, że TFZ będzie dysponował 300 mln złotych.

Dla kogo?

Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 złotych od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Postojowe i zwolnienie z płacenia składek

Taką formę pomocy otrzymają przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75%.

C
Fot. Freepik