Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej

1063
86

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Jego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: nabór ciągły od 1.07.2019 r. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania środków.

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Wysokość dofinansowania – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Regulamin i wnioski dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.