RODO wchodzi do kodeksu pracy – cz. II

995
132

4 maja 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 730, dalej Ustawa), której celem jest dostosowanie 168 ustaw do wymogów RODO. Zmiany zostały wprowadzone m.in. w prawie pracy, prawie ubezpieczeniowym, medycznym, administracyjnym czy telekomunikacyjnym.

Należy pamiętać, że w ustawie z trzema drobnymi przypadkami brak jest przepisów przejściowych, przy czym przepisy przejściowe nie dotyczą m.in. kwestii pracowniczych, w konsekwencji pracodawcy muszą wdrożyć nowe przepisy niemalże „z dnia na dzień”. Co nowego w prawie pracy? Nowelizacji uległ m. in. art. 221 § 1-3 Kodeksu pracy, co skutkuje zmianą zakresu danych osobowych, których można żądać od kandydata do pracy – poczynając od 4 maja 2019 r. pracodawca nie żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie imion rodziców oraz adresu do korespondencji (aktualnie może żądać wyłącznie danych kontaktowych, natomiast to kandydat decyduje, jakie dane poda).

Co istotne, ustawodawca zdecydował się na uregulowanie kwestii zgód pobieranych od pracownika i kandydata do pracy, przesądzając, iż możliwe jest przetwarzanie danych pracowników i kandydatów na tej podstawie prawnej, mając jednak na uwadze, że zgoda ta winna odpowiadać wszystkim wymogom przewidzianym zarówno w RODO, jak i w prawie pracy.

Zmiany dotyczą również kwestii związanych z monitoringiem wizyjnym – w ustawie doprecyzowano, że monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, ze wskazaniem okoliczności wyłączających zakaz, a ponadto dodany został wymóg uzyskania uprzedniej zgody organizacji związkowej bądź przedstawicieli pracowników.

Pracodawcy uzyskali również nowe uprawnienia w zakresie żądania od osoby zatrudnianej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy.

Również pracodawcy posiadający ZFŚŚ powinni dokonać analizy pod kątem zgodności zasad przyznawania świadczeń z nowymi przepisami.

Ponadto nie można zapomnieć o wprowadzonej zmianie w ustawie o prawach konsumenta, która wprowadza „ułatwienie” w realizacji obowiązku informacyjnego przez mikroprzedsiębiorców, wskazując, iż obowiązek ten może być realizowany przez wywieszenie stosownej informacji w widocznym miejscu w lokalu lub na stronie internetowej, chyba że osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznać się z tymi informacjami. Wprowadzone w art. 4a ustawy o prawach konsumenta ułatwienie należy jednak stosować z dużą ostrożnością, a wprowadzenie uproszczonego procesu informowania klientów należy poprzedzić wnikliwą analizą m. in. rodzaju klientów, sposobów zawierania umów oraz ich charakteru.

Wskazane powyżej kwestie stanowią wyłącznie mały wycinek wprowadzonych zmian. Co istotne, wprowadzone zmiany z całą pewnością wymuszają konieczność przeglądu istniejących procedur i sposobów postępowania, jak również analizy procesów, w celu zapewnienia, że organizacja jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Radca prawny Martyna Michta
[email protected]