W Katowicach konsultowali przedsięwzięcia

137
86

Podczas spotkania przedstawiono ofertę skierowaną do osób, które są zainteresowane realizacją zadań proekologicznych na terenie województwa śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego. Aby je wesprzeć, Fundusz przeznacza środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w „Liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2020 rok”.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące tego projektu odbyło się 28 marca w Sali Sejmu Śląskiego. Przedstawiono wówczas ofertę skierowaną do osób, które są zainteresowane tematem realizacji zadań proekologicznych na terenie województwa śląskiego. Konsultacje w takiej formie zapewniają przepływ informacji pomiędzy Funduszem a jego beneficjentami.

Podczas spotkania dyskutowano na temat funkcjonujących dotychczas i proponowanych zapisów „Listy przedsięwzięć priorytetowych… na 2020 rok” w zakresie m.in. gospodarowania zasobami wodnymi, gospodarowania odpadami, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. W ramach wydarzenia odbyły się także indywidualne konsultacje z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu, które były okazją do zdobycia szczegółowych informacji na temat dofinansowania realizacji projektów. Możliwe było także złożenie propozycji przedsięwzięć do dofinansowania w ramach poszczególnych kierunków działalności Funduszu.

Tegoroczna edycja konsultacji została zorganizowana przy współpracy z Prezesem Zarządu Funduszu Tomaszem Bednarkiem, Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem i Marszałkiem Województwa Śląskiego Jakubem Chełstowskim.

Fot. WFOŚiGW
kc

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.