Zielone Czeki 2019. Trwają zgłoszenia

3
245

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny organizuje „Zielone czeki”, czyli plebiscyt, w którym przyznawane są nagrody dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

Prawo zgłaszania kandydatów do Zielonych Czeków przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 22 marca o godz. 15:30. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 26 kwietnia 2019 roku.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach: „Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody”, „Prace naukowo-badawcze”, „Edukacja ekologiczna”, „Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”, „Publicystyka ekologiczna” oraz „Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych”.

Regulamin i wnioski dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.