Konkurs Zielona Pracownia 2017

1
317
Zielona pracownia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ponownie organizuje konkurs Zielona Pracownia. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 maja.

To już kolejna edycja konkursu Zielona Pracownia. Kierowany jest on do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Konkurs ma na celu wsparcie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Fundusz udzieli dotacji tym projektom, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni.

Środki rozdysponowane będą z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych WFOŚiGW, do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł. 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017. Dotowany będą zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, doposażenie sali oraz prace remontowe pomieszczeń.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 8 maja 2017 roku na adres Funduszu. Na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach dostępny jest regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

/mh/