Sortownia w Wodzisławiu: byc może tym razem się uda?

3
121
Sortownia śmieci, Wodzisław

Problemy z wodzisławską sortownią odpadów ciągną się od kilku lat. Kolejny przetarg jest nadzieją na zmianę trudnej sytuacji włodarzy miasta, którzy chcieli dobrze… ale niezupełnie im wyszło. O przyczyny porażki, z którą musieli się zmierzyć nasi samorządowcy zapytaliśmy rzeczniczkę Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl., Annę Szwedę-Pigułę. Oto jej odpowiedź:

"W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji projektu pn. "Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk – etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych", IZ RPO WSL stwierdziła naruszenie jednego z warunków umowy wynikającego z faktu zaprzestania działalności produkcyjnej. W odpowiedzi na informację pokontrolną, miasto podnosiło argument siły wyższej w odniesieniu do zmiany przez ustawodawcę ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Argument ten został jednak odrzucony i zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków finansowych.

Po przesłaniu dokumentów i zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zmianie uległa całkowita kwota nieprawidłowości. IZ RPO WSL zastosowała bowiem dodatkowy mechanizm miarkowania korekty polegający na uwzględnieniu przy wyliczeniu wydatków kwalifikowanych okresu od uruchomienia linii sortowniczej. Obecnie kwota przypadająca do zwrotu to 492 387,33 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu na rachunek bankowy Województwa Śląskiego.

W grudniu nastąpiło kolejne zapoznanie się z aktami postępowania w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Aktualnie, w skutek dalszej analizy całokształtu materiału dowodowego przedłużany jest termin załatwienia sprawy. Obecny termin to 13 marca 2017 r. Warto podkreślić jednak, iż od kilku miesięcy termin załatwienia sprawy jest cyklicznie przesuwany o kolejny miesiąc, trudno zatem przewidzieć kiedy sprawa ostatecznie się zakończy.

W 2015 roku odbyły się dwa przetargi oraz rokowania, w trakcie których potencjalny nabywca wycofał się z transakcji na etapie podpisywania aktu notarialnego. W grudniu 2016 r. została wszczęta nowa procedura sprzedaży. Na przełomie grudnia i stycznia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oferta sprzedaży kierowana jest przede wszystkim do firm zajmujących się usługami komunalnymi, szczególnie w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych. Informacja o planowanym przetargu jest prezentowana w mediach lokalnych i na portalach zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Instalacje i urządzenia linii sortowniczej znajdujące się na nieruchomości są w dobrym stanie, aczkolwiek przed rozruchem mogą wymagać przeglądu i wykonania pewnych prac konserwacyjnych – szczególnie urządzenia mechaniczne. Termin przetargu będzie wkrótce ogłoszony – prawdopodobnie będzie to przełom kwietnia i maja tego roku. Na obecnym etapie zadawane są pytania od firm zainteresowanych nabyciem nieruchomości".

Czytaj więcej w artykule Wodzisławska sortownia: kolejny odcinek dramatu
/kc/
fot. pixabay.com