Piły w dłoń! A może jednak warto się powstrzymać?

0
110
wycinka zdjęć

Od 1 stycznia br. katalog wyjątków od konieczności ubiegania się o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów uległ znaczącemu rozszerzeniu. Wielu osobom trudno jednak przebrnąć przez długie artykuły znowelizowanej ustawy, które są pełne odniesień do innych przepisów lub zawiłej terminologii. Dlatego Ministerstwo Środowiska opracowało krótki poradnik zawierający m.in. najczęściej zadawane przez obywateli pytania. Poniżej prezentujemy pięć najważniejszych pytań wraz z odpowiedziami będącymi skróconą wersją wskazówek udzielonych przez resort środowiska.

Kiedy mogę wyciąć drzewo rosnące na mojej posesji?
Wycięcie drzewa nie wymaga zezwolenia, jeśli rośnie ono na nieruchomości należącej do osoby fizycznej oraz wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku dotrzymania obu warunków wielkość ani wiek (obwód) drzewa nie ma znaczenia.

Czy rolnik może bez zezwolenia wycinać drzewa na swojej nieruchomości?
Tak, pod warunkiem, że cel wycinki nie wiąże się z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą. Innymi słowy, wycinka drzewa lub krzewu pod budowę domu nie wymaga zezwolenia, ale usunięcie rośliny w celu budowy np. stodoły, obory, drogi dojazdowej do pola jest związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez rolnika – wówczas powinien on uzyskać zezwolenie.

Czy możliwa jest wycinka drzew na nieużytkach rolnych?
Jeśli drzewa lub krzewy są usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, rolnik nie musi ubiegać się o pozwolenie, niezależnie od gatunku, liczby i wymiarów drzew. Wyjątek (oprócz zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych rosnących na obszarze parku krajobrazowego lub chronionego krajobrazu) stanowią drzewa znajdujące się bezpośrednio przy drodze lub wodzie.

Czy poszczególne gminy mogą zmienić przepisy wprowadzone w ustawie?
Rada gminy może jedynie rozszerzyć możliwość prowadzenia wycinki bez konieczności uzyskania zezwolenia, ale nie może ograniczyć wyjątków zapisanych w ustawie. Do kompetencji rady należy więc np. zwolnienie z obowiązku ubiegania się o zezwolenie spółdzielni mieszkaniowej, która chce usunąć drzewo w celu wybudowania parkingu albo osoby prawnej, która na swojej nieruchomości zamierza wybudować obiekt w celu prowadzenia działalności gospodarczej (np. sklep). Rada nie może jednak ograniczać prawa osób fizycznych do wycinki drzew i krzewów bez zezwolenia.

Czy zmieniły się też kary za wycinkę drzew bez wymaganych zezwoleń?
Tak. Zgodnie z nowymi przepisami, kary za samowolne usuwanie drzew i krzewów są niższe niż do tej pory. Obecnie kara pieniężna za usuniecie drzewa i krzewu niezgodnie z przepisami wynosi równowartość opłaty za usunięcie drzewa i krzewu, w przypadku, kiedy takie usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty (dotychczas kara wynosiła dwukrotność wymaganej opłaty).

Analizując wytyczne Ministerstwa, można odnieść wrażenie, że obecnie wycinka drzew staje się bardzo prosta. Warto sobie jednak postawić pytanie, czy nie nadmiernie prosta…
Nowe przepisy teoretycznie ułatwiają życie tym, którzy są zmuszeni do wycinki drzewa lub krzewów. Jednocześnie należy czujnie przyglądać się praktycznemu zastosowaniu tych ułatwień – nadmierna swoboda właścicieli nieruchomości może w krótkim czasie doprowadzić do tragicznego stanu naszego środowiska. Nie można bowiem zapominać, że wycięcie chociażby jednego drzewa ma duże znaczenie dla jego otoczenia – innych drzew i mniejszych roślin, a także zwierząt i owadów. A pośrednio – wpływa także na strukturę i jakość gleby oraz lokalny mikroklimat.
– Zmiana w praktyce ma umożliwić wycinkę bez zezwolenia drzew starych, kilkudziesięcioletnich – a więc tych, które są najcenniejsze dla ekosystemu i krajobrazu, których zastąpienie nie będzie już możliwe w dającej się zaplanować przyszłości. Zwracamy uwagę, że co do zasady zieleń i drzewa zawsze będą wyjątkowo cennym elementem krajobrazu, kształtującym się przez dziesięciolecia, a czasem nawet setki lat, a ich wycinka powinna być ograniczona, czemu sprzyjały dotychczasowe regulacje – pisali przedstawiciele WFF Polska i Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Podkreślali również, że zmiana w systemie kar za niedozwoloną wycinkę oraz przepisami umożliwiającymi gminom dodatkowe rozluźnianie zasad konieczności ubiegania się o zezwolenie,  wiąże się z dużym ryzykiem nieprawidłowości.

/kc/
Fot. pixabay.com