Co dalej ze śląskimi kopalniami i przemysłem?

0
147
Forum firm Radlin
Pierwsze spotkanie radlińskich przedsiębiorców w 2017 r. odbyło się 11 stycznia w restauracji "Leśna Perła" w Radlinie. Gościem spotkania był Dominik Kolorz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, któremu towarzyszył mecenas Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Przedsiębiorcy mięli również okazję do wysłuchania wystąpienia Izabeli Czeremchy, Zastępczyni Kierownika Działu Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalnego Centrum Informacji i Transferu Technologii.
 
Choć zwyczajowo zwykło się sądzić, że przedsiębiorcy i związki zawodowe łączą oziębłe kontakty, spotkanie z przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność cieszyło się sporą frekwencją wśród radlińskich przedsiębiorców. Sam Dominik Kolorz podkreślał, że związkowi zależy na tym, aby przestał on być utożsamiany z brzuchatym panem, który pali opony pod sejmem. Według prelegenta, rozmowa to najlepsze rozwiązanie – należy stawiać propozycje nowych rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników. Związek chce wpływać na prawo legislacyjne, w szczególności związane z przepisami podatkowymi. Główną ideą jest proponowanie nowych rozwiązań i nawiązywanie merytorycznych rozmów. Obecność przewodniczącego ZRŚD NSZZ Solidarność miała za zadanie przedstawienie obecnych działań związku oraz wyjaśnienie istoty działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 
"Rada Dialogu Społecznego (RDS) została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r. (…) Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym". RDS powstała na bazie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która według Dominika Kolorza nie spełniała w odpowiedni sposób swojej funkcji. W wyniku wspólnej inicjatywy pracodawców i związków zawodowych, doprowadzono do powstania nowej ustawy, która daje szersze możliwości RDS na wpływanie na życie społeczno-gospodarcze Polski.
 
Pierwsze spotkanie po przerwie świąteczno-noworocznej cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród radlińskich przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania mieli okazję do wysłuchania wystąpienia stałego gościa Forum Firm w Radlinie – Izabeli Czeremchy, Zastępczyni Kierownika Działu Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalnego Centrum Informacji i Transferu Technologii.
 
Rada Dialogu Społecznego na Śląsku
"My mówiliśmy, że tym razem "warszawka" nie będzie nam się wtrącać w proponowane zmiany rozwoju województwa śląskiego, zrobimy to sami, jako Ślązacy. Już parę rzeczy udało nam się zrobić, szczególnie w kontekście przemysłu hutniczego, tzw. przemysłu trującego." – przekonywał na spotkaniu Dominik Kolorz. Przewodniczący WRDS opowiedział o propozycjach zmian legislacyjnych dotyczących tzw. sektora przedsiębiorstw energochłonnych, prawa energetycznego czy ustawach związanych z akcyzą na węgiel i górnictwo. Dzięki działaniom WRDS udało się zlikwidować nieuczciwe działania na rynku stalowo-hutniczym, które blokowały konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
 
Zmiany w modelu funkcjonowania śląskiej gospodarki
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła Program Zintegrowanego Rozwoju Województwa Śląskiego, spójnego ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju ministra Morawieckiego. Program ten zakłada stopniową zmianę śląskiej gospodarki z modelu ciężkiego na model innowacyjny, który w szczególności zostanie nastawiony na nowoczesne technologie. Trzy najważniejsze elementy programu zakładają rewitalizację, reindustrializację oraz metropolizację Śląska. Jak ma to wyglądać w praktyce?
 
 
Na zdjęciu od prawej: Dominik Kolorz, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, któremu towarzyszył następca przewodniczącego RDS, mecenas Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych. 
 
 
Rewitalizacja
WRDS w ramach rewitalizacji proponuje, aby wszystkie tereny poprzemysłowe, zdegradowane, pozostałości po kopalniach, hutach, koksowniach, zostały objęte opieką operatora rewitalizacyjnego, dzięki któremu tereny te będą miały szansę na zagospodarowanie pod działalność biznesową, w szczególności nastawione na działalność produkcyjną.
Dominik Kolorz zwrócił uwagę na potrzebę przekierunkowania środków z Unii Europejskiej na inwestycje, które będą kreowały pozytywną koniunkturę ekonomiczną. Baseny i aquaparki w prawdzie są skierowane do ludzi, lecz są to inwestycje, które generują bardzo duże koszty i nie są w stanie utrzymać się z własnych usług. Problem ten pokreśliła również Izabela Czeremcha, informując przedsiębiorców o „Programie Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030, KIERUNEK ŚLĄSKIE 3.0.". W ramach jednego z trzydziestu projektów programu powstała Akademia Rewitalizacji. Jej celem jest przygotowanie samorządów do tak zwanej "mądrej rewitalizacji", by podejmowane inwestycje były realną odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców oraz aby posiadały rachunek ekonomiczny, przynosząc wymierne efekty dla środowiska biznesowego.
 
Reindustrializacja
Dominik Kolorz opowiedział o planach bardzo zdecydowanego rozwoju infrastruktury, zarówno drogowej, jak i kolejowej – "Jest kilkadziesiąt projektów rewitalizacji pewnych linii kolejowych, jak chociażby Nędza-Rybnik; towarowych, jak Pszczyna-Rybnik, Żory-Bielsko, czy też osobowych – słynna trasa Katowice-Kraków, która jest rewitalizowana i budowana już od 10 lat. Tysiące dróg kolejowych, które albo będą zrewitalizowane w ramach tego programu, albo też będą wybudowane na nowo". Przewodniczący zapowiedział jedną z najciekawszych proponowanych inwestycji – wybudowanie alternatywnej autostrady do A4, która połączyłaby wszystkie najważniejsze węzły drogowe województwa śląskiego. Kolorz wspomniał również o rozpoczętej budowie drogi Pszczyna-Racibórz oraz o dodatkowej propozycji wybudowania obwodnicy historycznej stolicy Górnego Śląska.
 
 
W ramach procesu reindustrializacji WRDS proponuje również rewitalizację energetyki, skupioną na blokach energetycznych do mocy 200 megawatów, które według obliczeń są najbardziej wydajne pod względem ekonomicznym. Dodatkowe działania, to nacisk na inwestycje w Elektrowni Rybnik, które mają być związane z całą konglomeracją. Kolorz mówił o wykorzystaniu nie tylko energii ale również ciepła, jakie jest produkowane przez ER. Według prelegenta na takie zastosowanie istnieje bardzo realna szansa w przyszłości, która spowoduje m.in. zmniejszenie ilości smogu w powietrzu, którym wszyscy oddychamy.
 
 
Przewodniczący WRDS wspomniał również o tzw. technologii D4, czyli wodorowym zgazowywaniu węgla, które ma zmienić oblicze gospodarcze Śląska. Ta amerykańska technologia pozwala na wyprodukowanie syngazu poprzez spalanie śmieci różnego typu: m.in. mułów, miałów czy floty. Z syngazu produkowane są następnie wszystkie potrzebne polskiej gospodarce produkty chemiczne: od metanolu do wszelkiego rodzaju rozpuszczalników. Jednak aby inwestycja miała sens ekonomiczny i gospodarczy, takich reaktorów wodorowych musiałoby powstać co najmniej dziesięć. Koszt takiej inwestycji wyniósłby 400 mln dolarów. Amerykanie są zdecydowani w całości pokryć koszt inwestycji reaktorów w Polsce w zamian za gwarancję zbytu na produkty wytwarzane w technologii D4.
 
Temat pomysłów na uratowanie śląskiego przemysłu i planach rewitalizacji oraz reindustrializacji województwa spotkał się z ożywioną dyskusją wśród przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania debatowali na temat patologii związanych z górnictwem i tragicznym stanem śląskiego powietrza. 
 
 
Śląska Instytucja Finansowa
Dominik Kolorz opowiedział również o jeszcze jednej propozycji z którą występuje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego – powołanie Śląskiej Instytucji Finansowej. Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność wyjaśnił, że chodzi o stworzenie systemu, który będzie działał podobnie jak w landach niemieckich, gdzie przedsiębiorcom udzielane są niskooprocentowane kredyty z banków w poszczególnych częściach kraju. Według Kolorza, szczególnie przydaje się tego typu rozwiązanie w sytuacji kryzysowej, gdy zachodzi potrzeba ratowania przedsiębiorstwa. WRDS chciałaby wprowadzić podobny system dla śląskich przedsiębiorców. Prelegent zapewnił, że jest realna szansa na powstanie tego rodzaju instytucji finansowej.
 
Na koniec spotkania Dominik Kolorz wspomniał także o jednym z kluczowych projektów związanych ze śląską gospodarką – zakładami zbrojeniowymi Bumar z Gliwic, gdzie powstał prototyp czołgu czwartej generacji. Kolorz zapewnia, że nasz producent sprzętu na potrzebę wojska stworzył maszynę, która w strukturach NATO otrzymałaby miano najnowocześniejszego czołgu. Potencjał gliwickiej firmy jest zdecydowanie imponujący.
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zachęcił obecnych na spotkaniu przedsiębiorców do rozmów i zadeklarował chęć ponownego spotkania, w razie zaistnienia takiej potrzeby.
 
Ireneusz Burek