Modernizacja ewidencji w Marklowicach

3
110
Marklowice geodezja
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. rozpoczęło modernizację ewidencji dla obszaru gminy Marklowice. Wykonawcą jest wybrane w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficznym VERTICAL Sp. z o. o. z Żor, PMG SILESIA sp. z o. o. z Katowic oraz wspólnicy spółki cywilnej: Jerzy Bryk i Damian Malcharek, działający jako spółka cywilna UNIMAP s.c. z siedzibą w Katowicach.
 
Prace związane z modernizacją ewidencji – jak podkreśla wodzisłąwskie starostwo – będą prowadzone w dwóch etapach. "W ramach pierwszego, który potrwa do 30 listopada, zostaną wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek musi zostać kontrolnie pomierzony, co wiąże się z koniecznością wejścia przez uprawnionych geodetów na teren każdej nieruchomości zabudowanej. Pracownicy firmy geodezyjnej  mogą również pytać właścicieli o budynki, np. o rok zakończenia budowy czy technologię jego wykonania. Geodeci zweryfikują ponadto zaliczenie gruntów do użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych." – Ze względu na dość często zgłaszane do nas obawy właścicieli nieruchomości co do wejścia geodetów na teren posesji, wyjaśniam, że zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac – wyjaśnia naczelnik Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Agata Kubina.
 
Starostwo przestrzega: – w celu ograniczenia ryzyka wpuszczenia do domu czy na posesję osoby nieupoważnionej wszyscy pracownicy wykonujący prace terenowe związane z modernizacją będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z modernizacją. Właściciele nieruchomości będą więc mogli ustalić czy mają do czynienia z pracownikiem firmy wykonującej modernizację. W razie wątpliwości czy podejrzeń będą też dodatkowo mogli zadzwonić do Wydziału Geodezji (tel. 32 453 97 67, 32 45397 10 wew. 644) w celu uzyskania informacji i wyjaśnień. W przypadku jednak, gdy będzie to osoba upoważniona, nie można jej utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prac ani odmawiać prawa wejścia na grunt i do budynku. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny.
 
 
Drugi etap modernizacji – wyjaśnia wodzisławskie starostwo – polegać będzie na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie dokumentacji będzie miało miejsce w siedzibie Wydziału Geodezji przy ulicy Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim (budynek dawnego pogotowia ratunkowego).
 Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie będzie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminie do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. – Wyłożenie operatu służy temu, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem, według którego będą m.in. naliczane podatki, a z drugiej strony, aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Kubina.
 
 
– W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym – podkreśla starostwo.
 
 
oprac. /j/