Mszana: Dotacje na wymianę kotłów i instalacje solarne

1
43
Mszana: Dotacje na wymianę kotłów i instalacje solarne

Gmina Mszana pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 713.247,00zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016-etap II”. Zgodnie z podpisaną w dniu 05.07.2016r. umową z WFOŚiGW do dofinansowania przewidziano 84 inwestycje polegające na zmodernizowaniu źródeł ciepła lub montażu instalacji solarnej.

W tej chwili trwa nabór wniosków mieszkańców, którzy w styczniu 2016r. wyrazili chęć udziału w programie, poprzez złożenie „ankiety do wniosku”. Umowy z tymi osobami zostaną podpisane w sierpniu br.

Zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, jak również zgodnie z Regulaminem w sprawie udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016 – etap II dotyczącego wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnych w budynkach zgłoszonych do użytkowania, dofinansowanie w roku 2016 obejmuje modernizację źródeł ciepła na:
– kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny,
– kocioł węglowy retortowy lub tłokowy (kocioł spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012, potwierdzonych certyfikatem lub sprawozdaniem, z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Kocioł w dniu złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowany w sposób trwały i umożliwiający jego prawidłową eksploatację).

Dofinansowanie obejmuje również montaż instalacji solarnej (urządzenie posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzający: a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806; lub b) europejski znak jakości „Solar Keymark”. Instalacja solarna w dniu złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowana w sposób trwały i umożliwiający jego prawidłową eksploatację).

UG Mszana
publ. /kp/