MOPS Wodzisław: Kto może otrzymać zasiłek szkolny?

1
52
MOPS Wodzisław: Zasiłek szkolny. Stypendium

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.). Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

publ. kk
Fot. pixabay