Jak Wodzisław Śląski walczy z bezrobociem?

0
19
Wodzisław, praca: Miasto walczy z bezrobociem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przyjął ostatnio tzw. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych (o której pisaliśmy już tutaj). Jednym z celów tej koncepcji polityki społecznej jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia, obejmujące zwalczanie bezrobocia. Według danych, które MOPS pozyskał z GUS i PUP, w 2015 roku w Wodzisławiu Śląskim było 1536 osób bezrobotnych. Z roku na rok liczba ta się zmniejsza. W 2013 roku wynosiła 1992, a w 2014 – 1741. Przyczyny tego spadku to – jak podaje MOPS – zwiększona praca socjalna, aktywizacja poprzez projekty unijne, prace społecznie użyteczne czy rozwijająca się komunikacja w mieście. Tym samym w ostatnich latach odnotowuje się również zmniejszenie liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia.

Realizowane programy lub projekty aktywizujące bezrobotnych podopiecznych MOPS to: projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Razem Przeciw Wykluczeniu Społecznemu", program "Aktywna Integracja", prace społecznie użyteczne i projekt "Lepsze Jutro".

Z informacji Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w Wodzisławiu Śląskim, w porównaniu z rokiem 2014, w 2015 roku nastąpił spadek osób zarejestrowanych w urzędzie. Obecnie, ok. 90% z nich nie ma prawa do zasiłku. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat, o wykształceniu gimnazjalnym (lub poniżej) bądź zasadniczym zawodowym. Ok. 17% osób niepracujących nie znalazło zatrudnienia przed okres powyżej roku. Ponad połowa bezrobotnych bez pracy pozostaje jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

PUP dla osób bez zatrudnienia organizuje prace społecznie użyteczne (20 osób, w tym 6 w programie "Aktywizacja i Integracja"), prace interwencyjne (liczba osób skierowanych: 11, liczba podjęć pracy: 9) i staże (liczba osób skierowanych: 41, liczba podjęć pracy: 35) w jednostkach samorządu gminnego. Efektywność zatrudnieniowa w przypadku prac interwencyjnych to 81%, z kolei w przypadku stażów: 85%.

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego, wraz z innymi placówkami (m.in. z PUP, jednostkami OHP czy organizacjami zrzeszającymi pracodawców), pomaga uczniom szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu ich ścieżki zawodowej. Tę pomoc realizuje w ramach Powiatowego Systemu Wsparcia – Doradztwa Edykacyjno-Zawodowego.

W powiecie organizowane są także targi edukacyjne i przedsiębiorczości. Realizowany jest też projekt dla uczniów szkół zawodowych – "Mam Zawód – Mam Pracę w Regionie", w ramach którego zorganizowano767 kursów dających dodatkowe kwalifikacje. Przy I LO im. Pułku Powstańców Śląskich działa ponadto Szkolny Ośrodek Karier, oferujący uczniom doradztwo grupowe i indywidualne dla uczniów, porady indywidualne dla rodziców oraz warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców.

publ. kk
źródło: UM Wodzisław Śl.