"Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wodzisław Śląski na lata 2016-2025" przyjęto podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę, 27 maja. Dokument ten to usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Strategia zawiera diagnozę problemów społecznych, analizę SWOT oraz cele, które należy realizować, mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu i jakości życia oraz aktywne przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Na tej podstawie wyznaczone zostały 4 strategiczne obszary działania: zharmonizowana polityka społeczna, użyteczny i skuteczny system opieki nad rodziną, integracja społeczna osób starszych i promocja ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dokument został utworzony na takim poziomie ogólności, aby władze miasta mogły dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków społecznych, pamiętając jednocześnie o tym, że główne cele strategii nie powinny zostać naruszone. W okresie czasu, który obejmuje Strategia, wdrażane i realizowane będą (w zależności od potrzeb) programy i projekty dotyczące poszczególnych obszarów problemów społecznych, m.in. wspierania osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wspierania rodzin i dzieci, wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców oraz integracji działań wszystkich instytucji.

Za wdrożenie i koordynację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Pełną treść uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wodzisław Śląski na lata 2016-2025" znaleźć możecie w załączniku poniżej.

publ. kk
Fot. freeimages