PUP w Wodzisławiu Śl. sfinansuje szkolenia dla młodych bezrobotnych

1
61
PUP Wodzisław Śląski: Bon szkoleniowy - finansowanie szkoleń i kursów

Wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego składać można w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (II)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Bon może otrzymać osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, która: nie ukończyła 30. roku życia, złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego oraz… uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

1. Jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe.

2. Niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

3. Przejazdu na szkolenia w wysokości:
– do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
– od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin.

4. Zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
– do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
– powyżej 550 zł do 1 100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
– powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.

Jeżeli koszt szkolenia jest wyższy niż 100% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas osoba bezrobotna zobowiązana jest do uregulowania pozostałej należności ze środków własnych.

Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie PUP w Wodzisławiu Śląskim, w  pok. nr 304 lub pod numerem telefonu 32 4592997.

kk
Fot. pixabay