Szukasz pracy? Dołącz do Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śl.

1
26
Straż Miejska: Praca Wodzisław

Idealny kandydat do pracy w wodzisławskiej Straży Miejskiej na stanowisku aplikanta powinien spełniać następujące wymagania: mieć wykształcenie min. średnie, pożądana praktyka w Straży Miejskiej, posiadać obywatelstwo polskie, posiadać ukończone 21 lat, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Kandydat powinien również wykazać się znajomością ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o strażach gminnych, ustawy kodeks wykroczeń, ustawy prawo o ruchu drogowym, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Mile widziana jest również znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego oraz praktyka w Straży Miejskiej, jak i ukończony kurs sztuk walki.

Do obowiązków pracownika na oferowanym stanowisku należeć będzie m.in.:
– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
– czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
– doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 2 maja 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: "Nabór na stanowisko aplikanta w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji na temat pracy znaleźć można w BIP, pod tym linkiem.

kk