Wodzisław: Gdzie zgłaszać szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta?

3
486
Fot. pixabay

Zwierzęta łowne w stanie wolnym, stanowią własność Skarbu Państwa. Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do spraw środowiska, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców.

Na terenie Miasta Wodzisławia Śl., dzierżawcami obwodów łowieckich są trzy koła łowieckie pod nazwą: "Lis”, "Pod Klonem”, "Róg”.

Koła Łowieckie prowadzą gospodarkę łowiecką na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (t.j. Dz.U.2015.2168).

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wypłaty odszkodowania za szkody na terenach dzierżawionych obwodów wyrządzanych:
– w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny;
– przy wykonywaniu polowania.

Koła Łowieckie wydzierżawiające obwody łowieckie na terenie Miasta Wodzisławia Śl. wytypowały niżej wymienione osoby do przyjmowania szkód zgłaszanych przez poszkodowanych właścicieli lub posiadaczy gruntów:

1. Koło Łowieckie "Lis”
Pan Marian Kolorz ul. Brzeska 16, 44-285 Kornowac, tel. 32 4303037, 666 399 938.

2. Koło Łowieckie "Pod klonem”
Pan Jerzy Bujok ul. E. Sosny 16/8, 44-300 Wodzisław Śl., tel. 506 451 2763.

3. Koło Łowieckie "Róg”
Pan Łucjan Brzemia ul. Powstańców 3, 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 60 34, 510 559 990,
Pan Marian Materzok ul. Młodzieżowa 195, 44-373 Wodzisław Śl., tel. 32 456 18 24, 607 958 555,
Pan Andrzej Turek ul. 26 Marca 170/10, 44-300 Wodzisław Śl., tel. 885 658 906.

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania, z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Z uwagi na liczne zgłoszenia występowania dzikich zwierząt w pobliżu zabudowy mieszkalnej informuje się, że zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, nie można strzelać do zwierzyny łownej w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych.

Biorąc pod uwagę wielkość oraz rozmieszczenie zurbanizowanego terenu Miasta Wodzisławia Śl., duże obszary są wyłączone z obwodów łowieckich. W przypadku wystąpienia szkody wyrządzonej przez dziki i sarny na tych terenach, poszkodowani właściciele lub posiadacze gruntu, mogą zgłaszać szkodę bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego, na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice, tel. 32 774 05 02.

Wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, można pobrać ze strony internetowej, Karty usług Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Platforma e-Usług Publicznych – SEKAP lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. – w godzinach pracy Urzędu.

źródło: UM Wodzisław Śl.
kk