Kędzierzyn-Koźle: Będziemy przełamywać bariery niepełnosprawności

2
36
Będziemy przełamywać bariery niepełnosprawności
I. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym :
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadania samochodu,
Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się :
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 
2.Adresaci programu
Obszar A Zadanie nr 1 – osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,
Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
 
Obszar B Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
 
Obszar B Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności  oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku.
 
Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 
Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
Moduł II – osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
3.Wykluczenie z uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd”:
 
– w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
– w module II – przerwa w nauce
 
IV. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
 
– Obszar C – Zadanie 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
– Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
 
V. Maksymalna kwota dofinansowania oraz udział własny osób niepełnosprawnych w ramach modułu I wynosi:
 
1) Obszar A:
Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu) – 5.000 zł,
Wymagany 15% udział własny
 
Zadanie nr 2 (prawo jazdy kategorii B) – 2.100 zł, w tym:
a) kurs/egzaminy – 1.500 zł
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy ( koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem I dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
Wymagany 25% udział własny
 
2) Obszaru B:
Zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł
Wymagany 10% udział własny
 
Zadanie nr 2 (szkolenie komputerowe):
 
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
Nie wymagany udział własny
 
3) Obszaru C:
 
a) Zadanie nr 2 (sprawność techniczna wózka elektrycznego) – 2.000 zł
Nie wymagany udział własny,
 
b) Zadanie nr 3 (proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:
 
– w zakresie ręki – 9.000 zł
– przedramienia – 20.000 zł
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
– na poziomie podudzia – 14.000 zł
– na wysokości uda – 20.000 zł (także przez staw kolanowy)
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł;
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach I wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
Wymagany 10% udział własny
 
c) Zadanie nr 4 – (sprawność techniczna posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) do 30 % kwot, o których mowa w pkt. 3 lit. b,
 
d) w zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFORN lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
Wymagany 10% udział własny
 
4) Obszar D:
 
Koszt opieki nad osobą zależną:
– 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną
Wymagany 15% udział własny
 
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
VI. W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza 2016 roku wynosi:
 
1) Opłaty na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie  1.000 zł,
2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego- do 4.000 zł
3) dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie  w przypadku gdy wysokość przeciętego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł netto na osobę,
4) W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) niezależnie od daty poniesienia kosztów,
z uwzględnieniem ust. 5- 9 a także ust.10
5) W przypadku, gdy wnioskodawca w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym ( kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 583,00 zł (netto) na osobę,
6) Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o :
a) 700 zł – w innych przypadkach, które określi realizator programu ( przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
b) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
c) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną) Kartę Dużej Rodziny.
d) 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
7) Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa wyżej nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca :
a) niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
b)zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON,
8) Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), o której mowa w ust. 6 pkt 3  oraz ust. 5, ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym, chyba, że wnioskodawca:
a) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PPFRON, albo
b) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym,
wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) -nie obowiązuje.
9)Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II :
a) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 ( dwudziestu semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
“STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych “
“STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych “
z uwzględnieniem pkt 7 lit. b
b) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 9 lit. a, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
c) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt. 9 lit. d
d) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów / półroczy, o której mowa w pkt 9 lit a – z zastrzeżeniem iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych ( np. stan zdrowia).
10) W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
11) Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
 
12) Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach :
W module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B Zadanie nr 1 , Obszaru C,  zad. nr 3 i 4
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A Zadanie nr 1, Obszar D,
c) 25 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A Zadanie  nr 2
W Module II – w zakresie kosztów czesnego :
a) 15 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w  ust. 6 pkt 3 dla  zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku),
b) 65 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia za poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem iż w obowiązku wniesienia w.w udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, także w takim przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
13) Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.
14) W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu”. Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania oraz koszty dochodzenia roszczeń.
15)Szczegółowe zasady weryfikacji formalnej :
a) Opinia eksperta PFRON wydana w 2015 roku do wniosku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku – do dnia 31.12.2016 r.
b) zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2015 roku może zachować ważność dla weryfikacji formalnej wniosku – do dnia 31.12.2016 r.
 
 
Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
VII. Terminy składania wniosków
Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie następowało w trybie ciągłym, tj.
od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r.
Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II będzie następowało w następujących cyklach:
1) wnioski na I półrocze 2016 w terminie od 10 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r.
2) wnioski na II półrocze w terminie od 10 sierpnia 2016 r. do dnia 10 października 2016 r.
w siedzibie :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Skarbowa 4,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
w godzinach
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek- piątek 7.00 -15.00
pokój nr 16, sekretariat lub drogą pocztową.
Wnioski do pobrania na stronie internetowej PCPR K-Koźle lub osobiście w siedzibie PCPR.
 
/publ.ks/