Kędzierzyn-Koźle: Są wolne miejsca pracy w Policji

2
57
Są wolne miejsca pracy w Policji
Z dniem 7 marca służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęło sześciu nowo przyjętych policjantów. Zaplanowano już kolejne terminy i limity przyjęć do służby.
 
W 2016 roku w województwie opolskim zaplanowano następujące terminy i limity przyjęć do służby w Policji:
7 marca 2016  – limit dla KWP w Opolu – 46,
12 kwietnia 2016 – limit dla KWP w Opolu – 21,
6 czerwca 2016 – limit dla KWP w Opolu – 24,
12 września 2016 – limit dla KWP w Opolu – 27,
28 listopada 2016 –limit dla KWP w Opolu – 42.
 
Kto ma szansę na służbę w Policji?
Przepisy jednoznacznie określają wymogi, jakie muszą spełniać osoby które chcą wstąpić w szeregi naszej formacji. Służbę w Policji może pełnić:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji muszą złożyć następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie do służby,
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
kserokopie świadectw pracy lub służby,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu https://opolska.policja.gov.pl/
Wszystkie osoby, które są zainteresowane podjęciem służby w Policji, mogą składać dokumenty w każdy wtorek i czwartek w godz. 09:00 – 14:00 w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Z chwilą złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Składa się ono z następujących etapów: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska.
Podczas testu wiedzy, kandydaci muszą wykazać się informacjami z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego – test obejmuje 40 pytań.
Następnie każdy musi pokonać w odpowiednim czasie sprawnościowy tor przeszkód. Taki test sprawności fizycznej sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydatów. Kolejne etapy totest psychologiczny przeprowadzany metodą MultiSelect, który bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu m.in. poznanie kandydata i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji. Na samym końcu kandydat jest kierowany na komisję lekarską, gdzie jest ustalana jego zdolność fizyczna i psychiczna do służby.
Poszczególne etapy rekrutacji są punktowane i trzeba uzyskać odpowiednią ich ilość, która decydować będzie o dalszym przyjęciu. Kandydat który ukończy postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym zostanie umieszczony na liście rankingowej. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby które uzyskały największą liczbę punktów.
Pozostali kandydaci mogą zostać przyjęci w kolejnych terminach, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. 
Po przyjęciu do służy policjant odbywa 6 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaje czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego. Następnie pełni służbę w swojej jednostce.
 
/publ.ks/