PUP: Są fundusze na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

2
26
Fot. pixabay

Refundację kosztów przewidziano dla 70 stanowisk pracy, a maksymalna wysokość refundacji dla jednego stanowiska wynieść może nawet 20 tys. złotych. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski można składać w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim (ul. Michalskiego 12) od 15 lutego 2015r. Wybór wniosków do realizacji nastąpi według ich kompletności i kolejności wpływu.

Ocena złożonych wniosków będzie odbywała się w dwóch etapach. Ocenie merytorycznej Komisji ds. opiniowania wniosków zostaną poddane tylko te wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną.

Jeden podmiot może ubiegać się o wyposażenie maksymalnie 2 stanowisk pracy, złożonych na odrębnych wnioskach. Aktualne druki wniosków o refundację oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej urzędu (www.pup-wodzislaw.pl).

Szczegółowe informacje uzyskać można również od pracowników (pok. nr 221) lub pod numerem telefonu: 32 459 29 53 (54).

kk