Polskie i czeskie samorządy chcą wspólnie remontować drogi na pograniczu

1
23
Fot. freeimages

Godów, Powiat Wodzisławski, Petrovice u Karviné (pol. Piotrowice koło Karwiny) oraz Kraj Morawsko-Śląski postanowiły wspólnie złożyć do Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska warty ok. 2,9 mln euro projekt przebudowy ponad 13 km dróg lokalnych. Po polskiej stronie chodzi m.in. o ul. Graniczną, Poprzeczną, Szkolną, Celną, 1 Maja i Piotrowicką w Gołkowicach. Czesi chcą zmodernizować te drogi, które łączą się z polskimi, m.in. lokalną drogę gminną MK6c w Petrovicach oraz regionalne drogi od przejścia granicznego Gołkowice – Zavada do Karwiny i centrum Petrovic.

Głównym celem projektu jest udostępnienie komunikacyjne obszaru pogranicza, w tym przejść granicznych Gołkowice/Zavada i Skrbeńsko/Petrovice dla turystycznego transportu autobusowego. W tym celu ma zostać podniesiony m.in. tonaż dróg tak, aby mogły nimi jeździć autobusy.

Wnioskodawcy podkreślają, że pogranicze, mimo że podzielone między dwa państwa, należy do tej samej historycznej krainy i stanowi jeden obszar funkcjonalny. Projekt ma więc zlikwidować odziedziczone po poprzedniej epoce „wąskie gardła” na drogach i podnieść ich parametry techniczne, dzięki czemu znacznie poprawi się skomunikowanie transportowe i przestrzenne. Do tego podniesiona zostanie atrakcyjność turystyczna regionu, którego potencjał kulturowy w tej chwili nie jest w pełni wykorzystany, m.in. właśnie wskutek niespójności układów komunikacyjnych. Przy okazji poprawi się też komfort życia mieszkańców.

Wnioskodawcy liczą ponadto, że dzięki przedsięwzięciu nie tylko polepszy się dostępność do licznych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy, ale powstanie potencjał rozwoju rynku pracy i tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystycznej.

Partnerem wiodącym projektu będzie gmina Godów. Na niej spocznie ciężar koordynacji projektu. Na swoim terenie będzie ona odpowiadać za inwentaryzację i uzupełnienie lub rozszerzenie informacji o zabytkach na terenie gminy oraz Petrovic. Do głównych zadań inwestycyjnych gminy należeć ma podniesienie parametrów technicznych ul. Granicznej i Poprzecznej tak, aby możliwe było dopuszczenie ruchu autobusów. Taki sam cel przyświeca modernizacji ul. Szkolnej. Między ul. Piotrowicką i Zieloną ma ponadto zostać dobudowany odcinek, który skróci czas dojazdu do granicy.

Po polskiej stronie największy zakres inwestycji do wykonania będzie mieć Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. O ile projekt zostanie wybrany do realizacji, PZD będzie odpowiadać m.in. za modernizację i poprawę parametrów ul. Celnej (w tym podniesienie jej nośności), a także ul. 1 Maja w Gołkowicach na odcinku od skrzyżowania z ulica Celną przez skrzyżowanie z ulica Piotrowicką do skrzyżowania z ulicą Graniczną. Wszystkie te drogi prowadzą do przejść granicznych. Zakres prac na ul. 1 Maja ma obejmować również naprawę nawierzchni oraz korektę organizacji ruchu. Takie same zadania staną przed powiatem w zakresie ul. Piotrowickiej.

Gmina Petrovice zamierza zmodernizować trzy odcinki lokalnej drogi MK 6c (m.in. poszerzyć obecnie bardzo wąską jezdnię, oddzielić chodnik i zaadaptować placyk przy przejściu granicznym na plac do zawracania i zatrzymywania autobusów).

Działania inwestycyjne przewidziane dla Kraju Morawsko-śląskiego bezpośrednio nawiązują do inwestycji realizowanych przez pozostałych partnerów. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu ma dojść do podniesienia tonażu dróg tak, by możliwy był przejazd autobusów po drogach od przejścia granicznego Gołkowice-Zavada do Karwiny oraz do atrakcji na terenie Petrovic (m.in. zameczek).

Co ważne, wszystkie odcinki dróg, które zostaną ewentualnie zmodernizowane w ramach projektu, stanowią jedną logicznie powiązaną całość, która jest wpisana w układ drogowy po obu stronach granicy. Dzięki przedsięwzięciu ma dojść do spięcia obu sieci drogowych w celu zwiększenia dostępności do lokalnych atrakcji, szlaków turystycznych i tras rowerowych. Te z kolei wzbogacą się o lepsze oznakowanie i informację o nich.

Dodatkowo ma poprawić się dostęp do autostrady A1 w Polsce i D1 w Czechach. Z tego powodu inwestycja może mieć kapitalne znaczenie dla rozwoju sektora usług turystycznych w regionie oraz rozwoju strefy gospodarczej w gminie Godów. Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego otrzymają też szybsze i dogodniejsze połączenie z Cieszynem oraz całą czeską częścią Śląska Cieszyńskiego.

Dzięki projektowi skróceniu ma ulec czasu przejazdu autobusów, np. ze strony Jastrzębia-Zdroju do Petrovic (o ok. 5-7 minut dzięki udostępnieniu przejazdu przez przejście Skrbeńsko), ze strony A1/D1 (o ok. 20 minut dzięki wyeliminowaniu konieczności zjazdu z D1 na Bohumin), czy z Karwiny do Jastrzębia-Zdroju. Dwukrotnie ma też zwiększyć się liczba osób odwiedzających atrakcje turystyczne gminy Godów i Petrovice.

Wartość projektu oszacowano na 2,87 mln euro, z czego ok. 85% ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największym beneficjentem przedsięwzięcia ma zostać Powiat Wodzisławski (ok. 911 tys. euro) oraz Kraj Morawsko-śląski (ok. 800 tys. euro).

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa w styczniu, jednak do końca listopada partnerzy musieli złożyć w euroregionie tzw. fiszkę projektową. Decyzję czy przedsięwzięcie otrzyma unijne wsparcie poznamy w pierwszej połowie 2016 r.

Inf. nadesłana
/kk/
Fot. freeimages