Azbest – cichy zabójca

1
41
Fot. Leszek Iwulski

Powszechnie wiadomo o bardzo groźnym i szkodliwym dla zdrowia wpływie azbestu na organizm. Jest on niewątpliwie niebezpiecznym czynnikiem chorobotwórczym, który w konsekwencji może doprowadzić nawet do śmierci. Włókna azbestu trafiają do organizmu w znacznym stopniu drogą oddechową,  wraz z wdychanym powietrzem.  Źródłem narażenia może być również woda, która wcześniej uległa zanieczyszczeniu. Najbardziej narażone na jego negatywny wpływ są osoby, które mają bezpośrednią styczność z azbestem, wynikającą z pracy przy  wydobywaniu, produkcji czy obróbce wyrobów zawierających jego włókna. Już od wielu lat prowadzona jest polityka mająca na celu radykalne zmniejszenie stężenia azbestu, do 2032 roku używanie wyrobów zawierających azbest ma być całkowicie zakazane.

Właściciele, zarządcy budynków oraz użytkownicy wieczyści mają obowiązek  dokonywania kontroli stanu wszystkich wyrobów zawierających azbest, a także oceny czy nadają się one do dalszego bezpiecznego użytkowania. W przypadku negatywnej oceny realizowane są działania związane z usunięciem azbestu i zastąpieniem go bezpiecznym zamiennikiem. Istnieje także możliwość dokładnego zabezpieczenia materiału poprzez szczelną zabudowę. Od wielu lat w finansowaniu wymienionych działań udział ma nie tylko właściciel obiektu. Możliwe jest również składanie wniosków o dotację z regionalnych jednostek samorządowych, które mają zabezpieczone środki właśnie na ten cel.

22 grudnia Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podjęła uchwałę o przyjęciu nowych szczególnych zasad dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Warunki finansowania zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą w obecnym roku korzystniejsze niż w latach poprzednich. Wynika to z faktu, iż WFOŚiGW przeznaczy na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu dofinansowanie w formie dotacji. Subwencja będzie mogła wynosić nawet do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400zł/Mg odpadu zawierającego azbest, w przypadku gdy na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest. Natomiast, gdy wykonywanie zadań nie będzie obejmowało demontażu a jedynie pozostałe działania, kwota ta wyniesie 300zł/Mg. Dofinansowanie przedsięwzięcia, podobnie jak w latach ubiegłych, może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Jego uzupełnienie może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.

O dofinansowanie, wzorem lat ubiegłych, będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego posiadające program usuwania azbestu i na terenie których zastała przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
 

WFOŚiGW w Katowicach
publ. Iwona Cybulska

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

Fot. Leszek Iwulski