Oferty pracy w Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śl.

1
21
Fot. Straż Miejska Wodzisław Śl.
Kryteria, jakie spełniać powinni ewentualni kandydaci mówią między innymi o tym, że kandydat powinien mieć wykształcenie średnie, być obywatelem Polski, mieć ukończone 21 lat. Pożądana byłaby praktyka w Straży Miejskiej. Wymogiem jest również sprawność fizyczna i psychiczna, a także uregulowany stosunek do służby wojskowej. Przyszły strażnik miejski powinien cieszyć się nienaganną opinią, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Oczywiście, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagana będzie również znajomość ustaw o samorządzie gminnym czy strażach gminnych, jak również kodeksu wykroczeń, postępowania administracyjnego czy prawa o ruchu drogowym. Ci, którzy będą chcieli spróbować swoich sił podczas naboru na te stanowisko muszą wykazać się również znajomością topografii Wodzisławia Śląskiego.
 
Jakie obowiązki należeć będą do dwóch nowych aplikantów? Między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi jak również konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 13 stycznia 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko aplikanta w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 
Charakterystyka wymagań na stanowisku oraz druk kwestionariusza personalnego kandydata są dostępne w BIP oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta pokój nr 8.
 
UM Wodzisław Śl.
publ. /j/