Dostaną szansę na „Lepsze jutro”

3
19
sky.jpg

Głównym celem projektu "Lepsze jutro", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Program ten ma otworzyć drogę do lepszej przyszłości osobom i rodzinom mającym różnorodne problemy, utrudniające im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach projektu, wsparciem zostanie objętych 350 mieszkańców powiatu, w tym co najmniej 60 osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie otrzymają osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby mające trudności wychowawcze, osoby w trudnej sytuacji materialno-bytowej, osoby bezrobotne, a także wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wychowankowie, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia.

Uczestnicy projekty otrzymają pomoc w postaci m.in. treningów interpersonalnych z psychologiem, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz rozwijających zainteresowania, a także zajęć grupowych czy warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Przewidywane są również kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w naszym mieście rekrutacja trwa już od listopada. W ośrodkach pomocy społecznej w Gorzycach, Lubomi, Mszanie, Pszowie, Radlinie, Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim nabór rozpocznie się w styczniu 2016 roku.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą skontaktować się z biurem projektu "Lepsze jutro", mieszczącym się na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Wałowa 30, pokój numer 13).

kk