Są dofinansowania na zadania publiczne miasta

2
20
wodz_sl.jpg

Wsparcie miasta udzielane będzie na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r.

Do składania ofert uprawnione są organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Oferty w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu składać można w takim zakresie, jak rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego poprzez ogólnomiejskie imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne. Na ten cel przeznaczone zostanie 60 tysięcy złotych.

Wsparcie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymać można na oferty obejmujące takie zagadnienia, jak aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku w okresie wakacji, aktywizacja społeczno–kulturalna seniorów 50 + oraz rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy kulturalno–artystyczne i upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Ślaskiego. Na tę część zadań w puli znajduje się 40 tys. złotych.

Oferty na wsparcie finansowe promocji i ochrony zdrowia składać można w zakresie prowadzenia działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki paliatywnej osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz wsparcia rodzin w trakcie choroby i osierocenia, w tym edukacja zdrowotna i opiekuńcza członków rodzin. Na tę część zadań przewidziano 35 tys. złotych.

Do otwartego konkursu ofert zgłosić się można pobierając formularz oferty w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zadania, u Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miasta.

kk

Fot. wodzislaw-slaski.pl