Czym zajmą się radni miejscy w listopadzie?

4
19
dsc_0240480_480_480.jpg
Najbliższa sesja Rady Miasta Racibórz odbędzie się w dniu 25 listopada o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Racibórz.
3.    Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych miasta Racibórz w roku szkolnym 2014/2015.
5.    Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.
6.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 2016, obowiązujących na terenie miasta Racibórz.
7.    Uchwała w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatku rolnego i leśnego.
8.    Uchwała w sprawie opłaty targowej.
9.    Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
10.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/437/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz na lata 2014 – 2018”.
11.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/498/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Raciborzu z późn. zm.
12.    Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały nr IX/95/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina+”.
13.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. Mariańskiej 22b.
14.    Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Racibórz.
15.    Informacja pn. „Plan funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.”.
16.    Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
17.    Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
18    Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
19.    Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.
20.    Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.    Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
23.    Zakończenie sesji.
 
/ps/
publ. /j/