KĘDZIERZYN-KOŹLE : Są pieniądze na podręczniki

3
32
Są pieniądze na podręczniki
Pieniądze na książki pochodzą z rządowego programu pomocy uczniom ''Wyprawka Szkolna''. Pomoc udzielona zostanie uczniom z rodzin, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 574 złotych netto. Wsparcie dotyczy również uczniów z rodzin, w których  dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe w przypadkach, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa. W tym roku dotacja będzie udzielana uczniom uczęszczającym do klas trzecich szkół podstawowych, klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia i klasy czwartej technikum.Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których uczęszczają uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy oraz na stronie urzędu miasta : http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=66532