Racibórz: Plan rewitalizacji poszukiwany

2
43
kasa.jpg

Miasto Racibórz rozpisało przetarg na Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2015 – 2020. Programy takie muszą opracować wszystkie gminy, które chcą starać się o środki europejskie przeznaczone na rewitalizację. Według analogicznego dokumentu na lata 2007 -2013 program taki ma zwierać: – opis długofalowych działań związanych dla stworzenia dogodnych warunków do intensyfikacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy bytu „tkanki” społecznej wyznaczonego obszaru do rewitalizacji. Przez rewitalizację rozumie się: – działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt stanie się wartościowy i funkcjonalny. W nowej perspektywie finansowej wydatkowania środków europejskich na rewitalizację położono szczególny nacisk. Ma ona być procesem obejmującym: – zintegrowane, kompleksowe oraz przygotowane i przeprowadzone z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałanie procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem. Rewitalizacja w takim ujęciu ma być elementem zogniskowanym na przywróceniu dawnej świetności infrastrukturze, ale także na aktywizację zamieszkałej w jego okolicy obiektu. W ramach procesów związanych z tą sferą działalności samorządu będzie można ponadto pozyskać środki na działania związane z kwestiami ekologicznymi, co na Górnym Śląsku oznacza przede wszystkim walkę z niską emisją (procesy termomodernizacyjne). Element społeczny rewitalizacji (będący obowiązkowym składnikiem nowego podejścia w tej materii) ma obejmować m.in. promocję zatrudnienia, wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa na terenie rewitalizowanym, zapewnienie właściwej opieki medycznej w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji, rozwój edukacji przedszkolnej, ogólnej i zawodowej na obszarach rewitalizowanych, programy integrujące społeczność oraz działania na rzecz wykluczonych społecznie. Aby zapewnić skuteczność prowadzonych działań nowe podejście do rewitalizacji zobowiązuje samorządy do przeprowadzenia diagnozy mającej ukazać źródła problemów oraz zarysować najbardziej optymalne sposoby radzenia sobie z nimi. Nowe oblicze rewitalizacji ma być zgodne z projektowaną Krajową Polityką Miejską, której zarysy przedstawiono na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Wodzisławiu Śląskim w 2014r. Projekt rewitalizacji miasta Racibórz ma być zgodny z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 26 marca 2014r. (lub jego nowszą wersją), założeniami narodowego Planu Rewitalizacji oraz projektem ustawy o rewitalizacji. Firma, która będzie chciała wystartować w przetargu będzie musiała wykazać się liczbą pracowników z odpowiednim doświadczeniem zawodowym (przede wszystkim w doświadczeniach związanych z prowadzeniem rewitalizacji). Firma musi także okazać dokumenty, które zaświadczą, że uczestniczyła przynajmniej w trzech projektach typu: aktualizacja programu rewitalizacji, lokalnego programu rewitalizacji, lub programu rewitalizacji obszarów miejskich. W złożonej ofercie ma pojawić się także ramowy plan prowadzenia konsultacji społecznych (zawierający np. harmonogram spotkań z mieszkańcami, zakres pytań ankietowych) oraz koncepcję metodologiczną przygotowania dokumentu. Oferty firmą mogą składać do dnia 20 lipca. Program ma zostać zrealizowany do dnia 4 stycznia 2016r.

 

Leszek Iwulski

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego